9 lipca, 2023

Strona bierna w języku angielskim, czyli passive voice

by Mateusz Wiącek
Strona bierna w języku angielskim, czyli passive voice

Strona bierna w języku angielskim nie powinna być zbyt trudna do nauki, ponieważ istnieje jej odpowiednik w języku polskim, jednak zmienia się ona nieco w zależności od czasów i sytuacji. Warto jednak dodać, że używanie strony biernej nie jest aż tak powszechne. Jest to bardziej forma, którą możesz oczarować rozmówców i czytelników. Aby porozumiewać się dobrze w języku angielskim, wystarczy, że będziesz w stanie ją rozpoznać. Jeżeli nie chcesz, nie musisz uczyć się wszystkich regułek, aby skutecznie władać językiem.

W tym artykule przedstawiliśmy informacje na temat tego, kiedy i jak używamy strony biernej. Niezależnie od tego, czy chcesz ją poznać dokładnie, czy też pobieżnie, przeczytaj ten artykuł!

Strona bierna w języku angielskim – co to jest i kiedy się ją stosuje?

W języku angielskim strona bierna działa podobnie, jak w języku polskim. Aby zbudować zdania w stronie biernej, potrzebujemy III formy czasownika, tzw. past participle. Oznacza to niestety także użycie czasowników nieregularnych, co na początku może sprawiać pewne problemy. Przeczytaj ten artykuł, w którym zebraliśmy sporo czasowników nieregularnych i podzieliliśmy je na grupy, żeby łatwiej było ci je zapamiętać.

Strona bierna: użycie

Istnieje kilka sytuacji, w których użycie strony biernej może okazać się konieczne:

 • kiedy nie wiemy, kto jest/był wykonawcą danej czynności (Dinner will be cooked – Kolacja zostanie ugotowana)
 • kiedy czynność jest w zdaniu ważniejsza niż osoba, która ją wykonywała (The car has been stolen – Samochód został skradziony)
 • do użycia w retoryce, na przykład kiedy politycy mówią Some mistakes were made (Zostały popełnione błędy), aby nie podkreślać tego, kto te błędy rzeczywiście popełnił.

Strona bierna: konstrukcja

Konstrukcja strony biernej jest tworzona przez zamianę miejsca podmiotu z dopełnieniem. W zdaniu w stronie czynnej nacisk jest kładziony na to, kto wykonał daną czynność, czyli na podmiot. Natomiast w przypadku zdań w stronie biernej, ważniejszy jest efekt niż sprawca.

Po tym, jak ustalisz podmiot w nowym zdaniu, musisz dodać odpowiednie orzeczenie. Pamiętaj, że strona bierna w języku angielskim występuje w każdym z czasów. Musisz więc pilnować, aby elementy konstrukcyjne były w odpowiednim miejscu. Pamiętaj też, że musisz użyć odmienionego czasownika.

W stronie biernej orzeczenie będzie się składało z czasownika to be i z trzeciej formy czasownika właściwego (past participle).

TO BE + PAST PARTICIPLE

Jeżeli z jakiegoś powodu chcemy podkreślić, kim był wykonawca czynności w zdaniu w stronie biernej, możemy na końcu zdania postawić słowo by (person): The car has been stolen by a thief (Samochód został skradziony przez złodzieja).

Strona bierna angielski – czasy

Strona bierna w czasie present continuous

Stronę bierną w czasie present continuous tworzymy przy użyciu poniższej formuły:

OSOBA + IS/ARE + BEING + PAST PARTICIPLE

Jeżeli tworzysz zdanie w czasie present continuous, czy to w stronie biernej, czy też czynnej, musisz dodać formę czasownika z końcówką -ing. Właśnie dlatego w stronie biernej oprócz odmienionej formy to be musisz dodać słówko being.

Oto przykłady zdań w stronie czynnej w czasie present continuous, które zamieniliśmy na zdania w stronie biernej:

angielskipolski
The firefighter is checking the building.Strażak sprawdza budynek.
The building is being checked by the firefighter.Budynek jest sprawdzany przez strażaka.
I’m feeding the cat.Karmię kota.
The cat is being fed.Kot jest karmiony.
They think someone is watching them.Myślą, że ktoś ich obserwuje.
They think they are being watched.Myślą, że są obserwowani.

Strona bierna w czasie present simple

Aby utworzyć stronę bierną w czasie present simple, użyj następującej formuły:

OSOBA + IS/ARE + PAST PARTICIPLE

Spójrz na przykłady zdań w stronie czynnej w czasie present simple, które zamieniliśmy na zdania w stronie biernej:

angielskipolski
I clean my washing machine once a year.Czyszczę moją pralkę raz do roku.
My washing machine is cleaned once a year.Moja pralka jest czyszczona raz do roku.
She reads this book often.Ona często czyta tę książkę.
This book is often read by her.Ta książka jest często czytana przez nią.
She dances ballet.Ona tańczy balet.
Ballet is danced by her.Balet jest tańczony przez nią.
Zbliżenie na niebieską kłódkę.

Strona bierna w czasie past continuous

Aby utworzyć stronę bierną w czasie past continuous, użyj następującej formuły:

OSOBA + WAS/WERE + BEING + PAST PARTICIPLE

Oto przykłady zdań w stronie czynnej zmienionych na stronę bierną:

angielskipolski
The fire department was investigating the fire.Brygada straży pożarnej sprawdzała pożar.
The fire was investigated by the fire department.Pożar był sprawdzany przez brygadę straży pożarnej.
When I was 6, someone was repairing the house.Miałem 6 lat, kiedy ktoś remontował dom.
When I was 6, the house was being repaired.Kiedy miałem 6 lat, dom był remontowany.
While we were talking, someone was preparing the food.Podczas gdy rozmawialiśmy, ktoś przygotowywał jedzenie.
While we were talking, the food was being prepared.Podczas gdy rozmawialiśmy, jedzenie było przygotowywane.

Strona bierna w czasie past simple

Aby utworzyć stronę bierną w czasie past simple, użyj następującej formuły:

OSOBA + WAS/WERE + PAST PARTICIPLE

Spójrz na przykłady zdań w stronie czynnej w czasie past simple zmienione na stronę bierną:

angielskipolski
She accepted the proposal.Zaakceptowała propozycję.
The proposal was accepted by her.Propozycja została zaakceptowana przez nią.
He accepted the gift.Przyjął prezent.
The gift was accepted by him.Prezent został przyjęty przez niego.
Someone stole a car last night.Ktoś ukradł samochód wczoraj w nocy.
A car was stolen last night.Samochód został ukradziony wczoraj w nocy.
Someone saw a suspect at 1 a.m.Ktoś widział podejrzanego o 1 w nocy.
The suspect was seen at 1 a.m.Podejrzany był widziany o 1 w nocy.
Zbliżenie na tablicę korkową, do której przyczepione są notatki i klucze. Na samym środku ktoś przyczepia do niej niebieską, niezapisaną kartkę.

Strona bierna w czasie present perfect

Aby utworzyć stronę bierną w czasie present perfect, użyj następującej formuły:

OSOBA + HAVE/HAS + BEEN + PAST PARTICIPLE
angielskipolski
He has destroyed his marriage.On zniszczył swoje małżeństwo.
His marriage has been destroyed.Jego małżeństwo zostało zniszczone.
The child has opened the gift.Dziecko otworzyło prezent.
The gift has been opened by the child.Prezent został otwarty przez dziecko.
The guest has eaten the food.Gość zjadł jedzenie.
The food has been eaten by the guest.Jedzenie zostało zjedzone przez gościa.

Strona bierna w czasie past perfect

Aby utworzyć stronę bierną w czasie past perfect, użyj następującej formuły:

OSOBA  + HAD BEEN + PAST PARTICIPLE
angielskipolski
Someone had stolen my car before I got to the shop.Ktoś ukradł mój samochód zanim dotarłem do sklepu.
My car had been stolen before I got to the shop.Mój samochód został skradziony zanim dotarłem do sklepu.
My sister had found the key before she went on holiday.Moja siostra znalazła klucz, zanim wyjechała na wakacje.
The key had been found by my sister, before she went on holiday.Klucze zostały znalezione przez moją siostrę, zanim pojechała na wakacje.
The dog had eaten the chocolate before the owner got home.Pies zjadł czekoladę zanim właściciel wrócił do domu.
The chocolate had been eaten by the dog before the owner got home.Czekolada została zjedzona przez psa, zanim właściciel wrócił do domu.

Strona bierna w czasie future simple

Aby utworzyć stronę bierną w czasie future simple, użyj następującej formuły:

OSOBA + WILL BE + PAST PARTICIPLE
angielskipolski
I will call him immediately.Zadzwonię do niego natychmiast.
The call will be made immediately.Telefon zostanie wykonany natychmiast.
I will hear her soon.Niedługo jej wysłucham.
She will be heard soon.Niedługo zostanie wysłuchana.
Someone will warn her.Ktoś ją ostrzeże.
She will be warned.Ona będzie ostrzeżona.

Strona bierna – przeczenie lub pytanie

Jeżeli chcesz utworzyć przeczenie lub pytanie w stronie biernej, musisz:

 1. w przeczeniu dodać do formy czasownika być słowo przeczące not.
 2. w pytaniu zastosować inwersję: zamienić miejscami formę czasownika być z podmiotem.

Spójrz na przykład w przypadku czasu present simple:

angielskipolski
He is not tested once a month.Nie jest badany raz w miesiącu.
Is he tested once a month?Czy jest badany raz w miesiącu?
It is not used once a week.Nie jest używany raz w miesiącu.
Is it used once a week?Czy jest używany raz w miesiącu?

Strona bierna – odpowiadanie na pytania

Jeżeli pytania w stronie biernej zaczynają się od czasownika to be (być), należy odpowiedzieć na nie krótko, twierdząco lub przecząco.

Spójrz na przykład:

angielskipolski
Is he tested once a month? Yes, he is./ No, he isn’t.Czy jest badany co miesiąc? Tak, jest/ Nie, nie jest. 
Was she caught? No, she wasn’t. /Yes, she was. Czy została złapana? Nie, nie została. /Tak, została

Strona bierna w języku angielskim – czasowniki modalne

Czasowniki modalne

Na wypadek, gdybyś zapomniał, przypominamy, czym jest czasownik modalny. Czasownik modalny to taki czasownik, który wyraża stosunek mówiącego do treści wypowiedzi, a także do zaplanowanej lub wykonywanej czynności. Tutaj znajdziesz jeszcze więcej informacji na ich temat.

Czasowniki modalne w języku angielskim to: can/could, may/might, must (mustn’t), will/would, should i ought to.

Jak stosować czasowniki modalne w stronie biernej w języku angielskim?

Jeżeli chcesz utworzyć stronę bierną, musisz dodać do czasownika modalnego nieodmienioną formę to be, a także III formę czasownika.

Spójrz na przykłady:

angielskipolski
The CV must be written in Polish.CV musi być napisane po polsku.
You may not be given another taste.Możesz nie dostać kolejnego gryza.
It should be done.To powinno być zrobione.

Jeżeli strona bierna występuje w czasie przeszłym, do czasownika modalnego musisz dodać czasownik have been oraz III formę czasownika.

Oto przykłady:

angielskipolski
The CV must have been written in Polish.CV musiało być napisane po polsku.
You may not have been given another taste.Możliwe, że nie dostałeś kolejnego gryza.
It should have been done.To powinno było być zrobione.

Strona bierna – dodatkowe konstrukcje

Używając strony biernej, możesz spotkać się też z dodatkowymi konstrukcjami, takimi jak: be going to oraz used to.

Spójrz na przykład:

angielskipolski
The house is going to be built next year.Dom będzie zbudowany w przyszłym roku
This place used to be admired by many.To miejsce było kiedyś podziwiane przez wielu

Passive voice: przekształcanie zdań ze strony czynnej w bierną

Musisz nauczyć się nie tylko tworzenia zdań w stronie biernej, ale także przekształcania zdań w stronie czynnej na stronę bierną. Aby to zrobić, podążaj za poniższymi wskazówkami:

 1. Ustal czas gramatyczny, w jakim napisane jest zdanie. Zdanie w stronie biernej musi zostać zapisane w tym samym czasie.
 2. Zmień dopełnienie ze zdania w stronie czynnej na podmiot zdania w stronie biernej.
 3. W przypadku czasowników nieregularnych zmień też formę czasownika na III formę.

Spójrz na przykład:

Strona czynnaStrona bierna

She (podmiot) wrote (orzeczenie) a book (object).
The book (podmiot) was written (orzeczenie) by her. 
Ona napisała książkę.Książka została napisana przez nią.

Mowa w stronie biernej ‒ jak się uczyć?

Istnieje wiele sposobów na nauczenie się strony biernej w języku angielskim. Jedną z najlepszych metod są ćwiczenia polegające na zmienianiu zdania ze strony czynnej na bierną. Pamiętaj też o regularnym powtarzaniu czasów i czasowników nieregularnych, których znajomość może okazać się niezbędna. Koniecznie dostosuj swoje ćwiczenia do umiejętności językowych. Zweryfikuj, jakie czasy już znasz i dopiero wtedy zabieraj się za wykonywanie ćwiczeń ze strony biernej.

W Taalhammerze wierzymy, że najlepszą metodą nauki gramatyki i nowych słów jest zapamiętywanie całych zdań. Zapoznaj się z naszymi technikami, które bazują na powtarzaniu całych zwrotów. Dzięki temu uczysz się gramatyki w naturalny sposób, poszerzając swoje słownictwo. Korzystając z naszych ćwiczeń, przestaniesz skupiać się na pojedynczych wyrazach i w mgnieniu oka zaczniesz budować całe zdania.

Ćwiczenia – strona bierna

 1. Zmień zdania ze strony czynnej na bierną:
 1. They will never forget this story.
 2. They are watering the garden.
 3. Has your sister decorated the room?
 4. I feed my dog twice a day.
 5. I sent out the invitations two weeks ago.
 6. They make red wine from red grapes.

Klucz odpowiedzi

 1. Zmień zdania ze strony czynnej na bierną:
 1. This story will never be forgotten. 
 2. The garden is being watered by them. 
 3. Was the room decorated by your sister?
 4. My dog is fed twice a day (by me). 
 5. The invitations were sent out two weeks ago. 
 6. The red wine is made from red grapes. 

Dodaj komentarz