Opanuj angielski biznesowy

Osiągnij płynność i pewność siebie w języku angielskim w sytuacjach biznesowych. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej, spotkania, negocjacji i innych okoliczności.

Andrzej
23 grudnia
Taalhammer skutecznie pomógł mi w sytuacjach biznesowych
Marcin, Edyta i 21 innych użytkowników
6 komentarzy
Edyta
3 stycznia
Z Taalhammerem łatwo zapamiętuje słowa i zdania i umiem używać ich w razie potrzeby
Zuzia, Stefan i 12 innych użytkowników
4 komentarze

Co to jest Angielski Biznesowy

Business English to świetna umiejętność, która otwiera drzwi do globalnej współpracy i sukcesu zawodowego. Jest to specjalistyczna forma języka angielskiego, która koncentruje się na umiejętnościach komunikacyjnych niezbędnych w środowisku biznesowym.

W praktyce oznacza to, że możesz swobodnie prezentować pomysły, prowadzić efektywne spotkania, negocjować warunki kontraktów, oraz zdobywać awanse zawodowe. Posiadanie biegłości w Business English staje się coraz bardziej kluczowe, zwłaszcza na globalnym rynku pracy, gdzie umiejętność skutecznej komunikacji w biznesie może być czynnikiem decydującym o osiągnięciu sukcesu.

Jeśli planujesz rozwijać swoją karierę, uczestniczyć w projektach międzynarodowych, czy zdobywać awanse, opanowanie Business English otwiera przed Tobą nowe możliwości i pozwala osiągnąć wyższy poziom profesjonalizmu.
Dla kogo jest kurs angielskiego biznesowego

Dla kogo jest kurs angielskiego biznesowego

Masz rozmowę kwalifikacyjną
Masz rozmowę kwalifikacyjną i nie jesteś pewien swoich umiejętności w zakresie Business English? A może chcesz zaimponować menedżerowi ds. rekrutacji pewnością siebie i ciekawymi zwrotami?
Piszesz list motywacyjny
Piszesz list motywacyjny? Potrzebujesz wskazówek i trików lub chcesz zrobić dobre wrażenie na czytelniku?
Potrzebujesz angielskiego na co dzień
Pracujesz w anglojęzycznej firmie lub z międzynarodowymi klientami. Potrzebujesz pewności siebie i zwrotów do prowadzenia rozmów telefonicznych, spotkań lub przygotowywania raportów.

Rozpocznij naukę angielskiego biznesowego już teraz

Chcesz zapoznać się z treścią naszych kursów?

Kliknij poniższe linki, aby zobaczyć zawartość kursów w naszej aplikacji, bez konieczności logowania.


Rozmowa kwalifikacyjnaSir, tell me about yourself.Proszę pana, proszę opowiedzieć mi o sobie.
Madam, why should we hire you?Dlaczego powinniśmy panią zatrudnić?
your greatest strengthTwoja największa zaleta
What is your greatest strength?Jaka jest twoja największa zaleta?
greatest weaknessnajwiększa wada
What is your greatest weakness?Jaka jest twoja największa wada?
Sir, why do you want this job?Dlaczego chcesz dostać tę pracę?
salary expectationsoczekiwania względem zarobków
What are your salary expectations?Jakie są twoje oczekiwania względem zarobków?
Sir, we would like to hear a little bit more about you.Chcielibyśmy usłyszeć coś więcej o panu.
to use creativitywykorzystywać kreatywność
communication skillsumiejętności z zakresu komunikacji
I use my creativity and communication skills.Wykorzystuję moją kreatywność i umiejętności z zakresu komunikacji..
experienced teacherdoświadczony nauczyciel
I am an experienced English language teacher.Jestem doświadczonym nauczycielem języka angielskiego.

Ogólny biznesowysuccessfullyz powodzeniem
to conduct businessprowadzić interesy
Did he successfully conduct new business?Czy z powodzeniem prowadził nowy biznes?
How to successfully conduct a business.Jak z sukcesem prowadzić działalność gospodarczą.
the tax, taxespodatek, podatki
to manage a businesszarządzać firmą
Do you manage your business yourself?Czy sam zarządzasz swoją firmą?
I asked someone to manage my business for me.Poprosiłem kogoś, aby zarządzał za mnie moją firmą.
Our business is managed by several people.Nasza firma jest zarządzany przez kilka osób.
to avoid paying taxesunikać płacenia podatków
You mustn’t avoid paying taxes.Nie wolno ci unikać płacenia podatków.
You must pay taxes to conduct a business.Musisz płacić podatki, aby prowadzić działalność gospodarczą.
legal capacityzdolność prawna
What is the legal capacity of my business?Jaka jest zdolność prawna mojej firmy?

Spotkaniato make a startzacząć
I think we should make a start.Myślę, że powinniśmy zacząć.
to introduceprzedstawić
to introduce oneself brieflykrótko się przedstawić
Could you guys briefly introduce themselves?Czy możecie się krótko przedstawić?
to start offna początek
Just to start us off, I’d like to ask everyone…Na początek chciałbym poprosić wszystkich…
I’m going to start us off by asking everyone to introduce themselves.Na początek proszę wszystkich o przedstawienie się.
to talk about the companymówił o firmie
Now I would like to introduce Sim, who is going to talk about the company.Teraz chciałbym przedstawić Sima, który będzie mówił o firmie.
a brief introductionkrótkie przedstawienie
to share a brief introductionzrobić krótkie przedstawienie
Could you guys just share a brief introduction, please?Czy możecie krótko się przedstawić?
introduction about myselfprzedstawienie się
I’d like to start with a quick introduction about myself.Chciałbym zacząć od krótkiego przedstawienia się.
to thank someone forpodziękować komuś za
to be on timebyć na czas
I would like to thank you guys for being here on time.Chciałbym podziękować wam za bycie na czas.
to put faces to namesprzyporządkować twarze do imion
Just so that we can put faces to names…Żebyśmy mogli przyporządkować twarze do imion…
to get in touchskontaktować się
the slidesslajdy
I will get in touch about the slides.Skontaktuję się w sprawie slajdów.
She never got in touch with me.Nie skontaktowała się ze mną.
Josh, can you let us know what’s new?Josh, możesz dać nam znać, co nowego?
Great to see you!Wspaniale cię zobaczyć!
It was great to see you again.Wspaniale było cię znowu zobaczyć.
the meetingspotkanie
Do you guys have any more meetings today?Czy macie dziś jeszcze jakieś spotkania?
to update somebody on somethingpoinformować kogoś o czymś
He updated everybody quickly.Szybko wszystkich poinformował.
They updated everybody on the priorities.Poinformowali wszystkich o priorytetach.
the agendaporządek obrad
I suggest we start with Mike updating us on the agenda.Proponuję zacząć od Mike’a, który poinformuje nas o porządku obrad.
to discuss somethingomówić coś
First, we will be discussing the priorities.Najpierw omówimy priorytety.
a number of items on the agendawiele punktów w porządku obrad
There are a number of items on the agenda for today.W dzisiejszym porządku obrad znajduje się wiele punktów.

Prezentacjathe topictemat
to bridge something withpołączyć coś z
Let’s bridge that with the next point.Połączmy to z następnym punktem.
To bridge this with our next topic …Aby połączyć to z naszym następnym tematem …
according towedług
according to a studyzgodnie z badaniem
to wonder aboutzastanawiać się
Guys, have you ever wondered about the study?Chłopaki, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym badaniem?
to experience drawbacksdoświadczać wad
I never experienced so many drawbacks.Nigdy nie doświadczyłem tylu wad.
the advertising on social mediareklama w mediach społecznościowych
Did we experience any drawbacks to advertising on social media?Czy doświadczyliśmy jakichś wad reklamy w mediach społecznościowych?
to allocate time forprzeznaczyć czas na
plenty of timedużo czasu
the Q&A sessionsesja pytań i odpowiedzi
We’ve allocated plenty of time for a Q&A session.Przeznaczyliśmy dużo czasu na sesję pytań i odpowiedzi.
to be worth doing somethingbyć wartym zrobienia czegoś
This is not worth doing.To nie jest warte zrobienia.
to be worth notingbyć wartym odnotowania
It’s also worth noting that…Warto również zauważyć, że…
to be gladbyć zadowolonym
Sir, I’m glad you asked me that.Cieszę się, że mnie pan o to zapytał.
the datadane
The data indicate that…Dane wskazują, że…
Thank you for joining us today.Dziękujemy za dołączenie do nas dzisiaj.
to dig furtherkopać dalej
to discover a contradictionodkryć sprzeczność
Digging into this further, we discover a contradiction.Zagłębiając się w to dalej, odkrywamy sprzeczność.
in light of the discussionw świetle dyskusji
to inferwnioskować
to infer the answerwywnioskować odpowiedź
He inferred the answer.On wywnioskował odpowiedź.
to infer the meaningwywnioskować znaczenie
I infer your meaning.Wnioskuję o twoim znaczeniu.
In the light of our discussion, we can infer that …W świetle naszej dyskusji możemy wywnioskować, że …

Pisanie mailaDear Sir/Dear MadamSzanowny Panie/Szanowna Pani
Dear Sir or MadamSzanowny/a Panie/Pani
To Whom It May ConcernDo wszystkich zainteresowanych
I hope this email finds you well.Mam nadzieję, że wszystko w porządku.
My name is…Nazywam się…
I am contacting you to…Kontaktuję się z Państwem, aby…
I am emailing in reference to…Wysyłam maila w nawiązaniu do…
In reply to your email, I would like…W odpowiedzi na Państwa e-maila chciałbym…
I am writing to you on behalf of…Piszę do Państwa w imieniu…
I am writing to ask about…Piszę, aby zapytać o…
How are you?/How are you doing?Jak się masz?
What’s new?Co tam nowego?
How are things with you?Jak się miewasz?
I hope life’s treating you well.Mam nadzieje, że u Ciebie wszystko dobrze.
I hope you are well.Mam nadzieję, że masz się dobrze.
I was happy to receive your email.Ucieszyłem się, kiedy dostałem twojego maila.
Could you please let us know if…Czy mogliby Państwo dać nam znać czy…
We would appreciate it if you could…Bylibyśmy wdzięczni, gdyby Państwo mogli…
I’m writing to express my concern about the fact that…Piszę, aby wyrazić swoje zaniepokojenie związane z faktem, że…
Can we arrange a meeting?Czy możemy umówić spotkanie?
Could you send me…?Czy mogliby Państwo wysłać mi…?


Język sprzedaży i inżynierii rozwiązańa technical expertekspert techniczny
A Sales Engineer is essentially a technical expert.Inżynier sprzedaży jest zasadniczo ekspertem technicznym.
He works closely with the sales team.Ściśle współpracuje z zespołem sprzedaży.
to sell servicesaby sprzedawać usługi
a deep understandinggłębokie zrozumienie
products or servicesproduktów lub usług
the technical aspectsaspekty techniczne
to have a deep understandingmieć głębokie zrozumienie
They have a deep understanding of the technical aspects of the products.Mają głębokie zrozumienie technicznych aspektów produktów.
to use the knowledgewykorzystać wiedzę
They can use this knowledge to advise potential customers.Mogą wykorzystać tę wiedzę, aby doradzać potencjalnym klientom.
to conduct product presentationsprowadzić prezentacje produktów
during the sales processpodczas procesu sprzedaży
to explain technical specificationswyjaśniać specyfikacje techniczne
the customer needspotrzeby klienta
to propose possible solutions to customer needsproponować możliwe rozwiązania dla potrzeb klienta
During the sales process, they can conduct product presentations.Podczas procesu sprzedaży mogą przeprowadzać prezentacje produktów.
to convince of the technical superiorityprzekonać o technicznej wyższości
the technical superiority of their productwyższości technicznej ich produktu
to facilitate the sales closureaby ułatwić zamknięcie sprzedaży
the presentation of customized solutionsprezentacja rozwiązań dostosowanych
for the individual needs of customersdla indywidualnych potrzeb klientów
They also work closely with the sales team.Współpracują również ściśle z zespołem sprzedaży.
to offer solutionsoferowanie rozwiązań
offer comprehensive solutions based on itoferowanie kompleksowych rozwiązań opartych na
the integration of various productsintegracja różnych produktów
the integration of various servicesintegracja różnych usług
to solve customer challengesrozwiązywanie wyzwań klientów
a broader knowledge of various technologiesszersza wiedza na temat różnych technologii
to offer versatile solutionsoferowanie wszechstronnych rozwiązań
Solutions Engineers often have a broader knowledge of various technologies.Inżynierowie ds. rozwiązań często posiadają szerszą wiedzę na temat różnych technologii.
Can you solve the specific problems or challenges of the customer?Czy można rozwiązać konkretne problemy lub wyzwania klienta?
to focus on salesskupienie się na sprzedaży

Techniczny właściciel produktu (Product Owner)Spełniam wszystkie wymagania dotyczące tej roli.I fulfil all the requirements for this role.
od oceny i komunikacji po wdrożeniefrom evaluation and communication to implementation
roadmap i utrzymanieroadmap and maintenance
zwinny rozwój oprogramowaniathe agile software development
współpraca z interesariuszamiCollaboration with the stakeholders
identyfikacja kroków wymaganych dla następnej iteracji produktuto identify the steps required for the next product iteration
w tym koordynacja zależności z innymiincluding the coordination of dependencies with others
wielofunkcyjn zespołyour cross-functional team
realizacja wizji produktuthe realisation of the product vision
cykl życia produktuthe product life cycle
ocena, w której fazie znajduje się produktassess which phase the product is in
Produkt jest podzielony na 5 faz.The product is divided into 5 phases.
Te 5 faz to: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, nasycenie, spadekThe 5 phases are: introduction, growth, maturity, saturation, decline
wprowadzeniethe introduction
wzrostthe growth
dojrzałośćthe maturity
nasyceniethe saturation
spadekthe decline
przegląd tworzenia oprogramowania i modeli procesówan overview of software development and the process models
procesy tworzenia oprogramowaniathe development processes
wymaganiathe requirements
architektura oprogramowaniathe software architecture
programowaniethe programming
testy oprogramowaniathe software tests
dostarczanie (wdrażanie)the provision (deployment)
działanie aplikacjiOperation of the application
Statyczne i zwinne tworzenie oprogramowaniaStatic and agile software development
podejście DevOpsthe DevOps approach
tworzenie zaufaniato create trust
Każdy krok tworzy artefakt, wynikEach step creates an artefact, a result
aby stworzyć artefaktto create an artefact
artefakt jest rezultateman artefact is a result
ukończona aplikacjacompleted application