26 kwietnia, 2024

Przyimki miejsca w języku angielskim (in, on, at i więcej) – Prepositions of place

by Anna Zielazny

Przyimki miejsca wskazują na to, gdzie znajduje się opisywany rzeczownik. Choć lista przyimków miejsca jest dość długa, z naszych obserwacji wynika, że najważniejsze do zapamiętania są in, on, i at. Podczas nauki należy pamiętać, że polskiemu „w” nie zawsze odpowiada in. Bardzo często pojawia się za to przyimek on, na przykład, kiedy mówimy odnosimy się do nazw ulic (She lived on Floriańska Street. – Ona mieszkała przy ulicy Floriańskiej)

Przyimek miejsca: “in”

Przyimek in pojawia się zawsze, gdy mówimy o:

 • krajach, 
 • miastach, 
 • stanach, 
 • dzielnicach, 
 • wyrażeniach określających ogólne miejsce, 
 • a także chcąc opisać, że coś znajduje się w środku. 
AngielskiPolski
She lives in Poland.Ona mieszka w Polsce.
Did he live in New York City?Czy mieszkał w Nowym Jorku (mieście)?
No, but he lived in the state of New York.Nie, ale mieszkał w stanie Nowy Jork. 
Since I was a kid, I’ve been dreaming of having a place in ManhattanOdkąd byłam dzieckiem, marzyłam o mieszkaniu na Manhattanie. 
I wish to give you all the love in the world.Chciałbym dać ci miłość całego świata. 
Alice, are you in your room?Alice, czy jesteś w swoim pokoju?
No, I am in the car outside.Nie, jestem na zewnątrz w samochodzie. 
Czarno białe zdjęcie zrobione z lotu ptaka, przedstawiające drapacze chmur.

Przyimek miejsca: “on”

Przyimek on stosujemy:

 • z nazwami ulic
 • kiedy mówimy o wyspach
 • kiedy odnosimy się do powierzchni
 • z nazwami rzek, kiedy chcemy powiedzieć “nad rzeką”
 • mówiąc o tym, że coś było w telewizji, w radiu lub Internecie. 
AngielskiPolski
You can buy the best flowers on Grabarska StreetMożesz kupić najlepsze kwiaty na ulicy Grabarskiej. 
Do you have a holiday home on Malta?Czy masz dom wakacyjny na Malcie?
Did you leave your glasses on the table?Czy zostawiłeś swoje okulary na stole?
Yes, but when I came back home, they were on the floor!Tak, ale kiedy wróciłem do domu, były na podłodze
The event took place on the Vistula RiverWydarzenie miało miejsce nad rzeką Wisłą. 
I would love to be on TV one day. Chciałbym kiedyś wystąpić w telewizji. 
Did you see what they posted on the Internet?Czy widziałeś, co opublikowali w Internecie?

Przyimek miejsca: “at”

Przyimek at łączymy z:

 • adresami, 
 • miejscami, 
 • wyrażeniami określającymi miejsce
AngielskiPolski
Didn’t he live at 221B Baker Street?Czy on nie mieszkał przy Baker Street 221B?
Yeah, sure, and he loved it when Sherlock was at home!Tak, pewnie, i uwielbiał, kiedy Sherlock był w domu.
I can’t believe he said this to me at work!Nie mogę uwierzyć, że powiedział to do mnie w pracy!
Will I meet you at university?Czy spotkam cię na uczelni?
He met her at a party.Spotkał ją na imprezie. 
Isn’t it weird he still lives at your house?Czy to nie dziwne, że nadal mieszka w twoim domu?

Wskazówka: ze słowem “szkoła” – school, możesz użyć zarówno przyimka at, jak i in. Zależeć to będzie od kontekstu. Jeżeli chcesz powiedzieć o fizycznym byciu w szkole, wówczas właściwym wyborem będzie in school. Jeżeli jednak chcesz wskazać, że ktoś nadal się uczy w szkole, powiesz at school.

Oprócz zastosowań z powyższych reguł, przyimki in, on i at, mogą być też używane z innymi słowami. Niestety, co do nich nie istnieją żadne sztywne reguły, będziesz je więc musiał po prostu zapamiętać. Z mojego doświadczenia w dawaniu korepetycji mojej bratanicy wynika, że najlepiej nauczyć się wyjątków, ucząc się całych zdań, w których się one pojawiają. 

Także zapamiętanie konkretnych przyimków i tego, jak ich używać może być wyzwaniem. Właśnie dlatego najlepiej jest je opanować, ćwicząc je w kontekście. W Taalhammerze bazujemy na metodzie nauki całymi zdaniami, która pozwala ci zapamiętywać słownictwo, a także struktury gramatyczne, bez konieczności wkuwania regułek. 

Przyimki in, on i at stosujemy też do innych miejsc. Niestety, większość trzeba znać na pamięć, gdyż nie istnieją sztywne reguły dotyczące użycia przyimków z tymi słowami.

INONAT
in bedon a busat work
in the gardenon a trainat the bus stop
in an elevatoron the ceilingat the train station

Inne przyimki miejsca 

Oprócz przyimków in, on i at, możesz także spotkać inne przyimki miejsca. 

AngielskiPolski
next toobok
The school is next to the post office.Szkoła jest obok poczty.
Can you stand next to me?Czy możesz stanąć obok mnie?
betweenpomiędzy
The river is located between two citiesRzeka płynie między dwoma miastami.
Her house is between the hospital and the police station.Jej dom jest pomiędzy szpitalem i posterunkiem. 
underpod
Did the cat hide under this couch?Czy kot ukrył się pod tą kanapą?
There are bugs that can lay eggs under your skinSą robaki, które mogą złożyć jaja pod twoją skórą. 
overnad
The fog was over the mountains.Mgła była nad chmurami. 
She passed the ball, but it went over my head.Podała piłkę, ale przeleciała zaraz nad moją głową. 
oppositenaprzeciwko
Did you live opposite the market?Czy mieszkałeś naprzeciwko targu?
She was wondering what that building opposite the cemetery was. Zastanawiała się, co to za budynek naprzeciwko cmentarza.
in front ofprzed
She was standing right in front of you.Stała zaraz przed tobą. 
The box in front of the building could be a bomb. Paczka przed tym budynkiem mogła być bombą. 
byobok, przy czymś
Did you decide to buy a house by the sea?Czy zdecydowałeś się na kupno domu obok morza?
I’ll always be by your sideZawsze będę przy tobie. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przyimków, zajrzyj do naszego artykułu ’Przyimki w języku angielskim – 100 przykładów

Dodaj komentarz