2 września, 2023

CV po angielsku – jak je napisać? Przydatne zwroty i słownictwo

by Anna Zielazny
CV po angielsku – jak je napisać? Przydatne zwroty i słownictwo

Pamiętam, kiedy po raz pierwszy ubiegałam się o Erasmusa i musiałam napisać CV po angielsku. Nieźle się nad tym namęczyłam, ponieważ, szczere mówiąc, wcześniej miałam okazję do napisania tylko jednego polskiego CV. Musiałam więc nie tylko szybko nauczyć się, jakie są podstawowe części każdego CV, ale także jak przedstawić moje umiejętności, doświadczenie i wykształcenie w języku angielskim. Było to nie lada wyzwanie, zwłaszcza że w Internecie nie mogłam znaleźć odpowiednich materiałów, które okazałyby się pomocne. Jednak w końcu mój wzór CV zachwycił komisję rekrutacyjną. 

Ty na szczęście nie musisz spędzać godzin na szukanie odpowiedniego słownictwa do napisania podstaw CV. Wraz z zespołem Taalhammer, długo rozmawialiśmy na temat tego, jak napisać dobre CV po angielsku. Na podstawie naszych doświadczeń i znajomości języka angielskiego, przygotowaliśmy zestaw zwrotów, które przydadzą ci się, jeżeli chcesz zacząć pracę za granicą. Zaczynajmy!

Części w Curriculum Vitae (Resume) i ich nazwy po angielsku 

Aby napisać angielskie CV, musisz znać przede wszystkim nazwy poszczególnych części, które składają się na ten dokument. W dalszych częściach artykułu, przygotowałam dla ciebie zestawienie słownictwa i zwrotów, które przydadzą ci się, podczas tworzenia każdej z sekcji CV. 

AngielskiPolski
headernagłówek
Put your personal data in the CV’s header.Umieść dane osobowe w nagłówku CV. 
work experiencedoświadczenie zawodowe
Do I need to have work experience to start working with you?Czy muszę mieć doświadczenie zawodowe, aby zacząć z wami pracować?
educationwykształcenie
Does an accountant need to have a higher education?Czy księgowa musi mieć wykształcenie wyższe?
skillsumiejętności
Use bullet points to show your skills. Użyj wypunktowania, aby pokazać swoje umiejętności. 

Nagłówek – Header

Każdy wzór CV po angielsku będzie zawierał nagłówek. W tej części musisz umieścić podstawowe dane osobowe, takie jak:

  • imię i nazwisko, 
  • adres e-mail, 
  • telefon kontaktowy, 
  • miejsce zamieszkania. 

Pamiętaj, że w zależności od tego, do jakiego kraju aplikujesz, niektóre informacje mogą być nie tylko zbędne, ale też wpłynąć negatywnie na twoją aplikację. Przykładowo stan cywilny to informacja, która nie powinna wpływać na to, czy pracodawca zatrudni cię na oferowane stanowisko, czy też nie. W krajach takich, jak na przykład Kanada, CV z wrażliwymi danymi są momentalnie odrzucane, aby uniknąć ewentualnych oskarżeń o dyskryminację. 

AngielskiPolski
name and surname imię i nazwisko
Remember to put your full name and your surname in the header. Pamiętaj, aby podać swoje pełne imię i nazwisko w nagłówku. 
(mobile) phone numbernumer telefonu (komórkowego)
Put a phone number that is active and that you can easily pick up. Podaj numer telefonu, który jest aktywny, i który możesz łatwo odebrać.
email addressadres e-mail
Do I need to add my email address to my CV?Czy muszę podać adres e-mail w moim CV?
addressadres
In your CV you don’t have to put a whole address. The name of a city is enough.W CV nie musisz podawać całego adresu. Wystarczy sama nazwa miasta. 
Dwie osoby siedzące w biurze przy biurku.

Doświadczenie zawodowe – Work experience 

Życiorys zawodowy powinien zawierać sekcję z doświadczeniem zawodowym. Dzięki niej rekruter może sprawdzić, czy miałeś już okazję wykorzystać swoje umiejętności w praktyce. Pamiętaj, że nawet jako osoba początkująca możesz się wykazać. Przykładowo, opowiedz o swoim stażu, albo o wolontariacie. 

Po analizie różnych przykładowych CV, uznaliśmy, że poniższe zwroty mogą ci się szczególnie przydać podczas tworzenia tej części: 

AngielskiPolski
(key) responsibilities(kluczowe) obowiązki
I had a lot of responsibilities in my previous role.Miałem dużo obowiązków na poprzednim stanowisku. 
(key) achievements (kluczowe) osiągnięcia 
What was your main achievement in this company?Co było twoim kluczowym osiągnięciem w tej firmie?
to be responsible forbyć odpowiedzialnym za
I was responsible for running financial reports. Byłem odpowiedzialny za przygotowywanie raportów finansowych. 
to collaborate with…współpracować z…
I collaborated with the financial team to provide the best solutions. Współpracowałem z działem finansowym, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie. 
to create stworzyć
I created five new mobile apps. Stworzyłem pięć nowych aplikacji mobilnych. 
to implementwdrożyć
I implemented new learning strategies. Wdrożyłem nowe strategie nauki. 
to applyzastosować
I applied a new method, which helped to increase the company’s revenue. Zastosowałam nowe metody, co pomogło zwiększyć zyski firmy. 
to improveulepszyć
I improved programming tools. Ulepszyłem narzędzia do programowania. 
I maintained 100% efficiency at work. Zachowałem 100% wydajność w pracy. 
I took part in a XYZ project.Wziąłem udział w projekcie XYZ.

ProTip! Pamiętaj, aby użyć przydatne zwroty związane ze stanowiskiem, o które się ubiegasz. Oczywiście będą one zupełnie różne, w zależności od branży i pracy, o którą się starasz. 

Jak być może zauważyłeś, do stworzenia tej sekcji przyda ci się znajomość czasu past simple. W Taalhammerze wiemy, że najefektywniejszą metodą jest nauka za pomocą całych zdań. Skorzystaj z techniki popartej wieloma badaniami i opanuj gramatykę i słówka z języka angielskiego, zapamiętując je na dobre. 

Umiejętności – Skills

W przypadku CV do każdej pracy, sekcja z umiejętnościami kandydata jest obowiązkowa. Dzięki niej pracodawca lepiej zrozumie, co masz do zaoferowania. Z doświadczenia wiem, że największe szanse na to, że odezwie się do ciebie rekruter, masz wtedy, kiedy ta sekcja koresponduje z wymaganiami podanymi w konkretnej ofercie pracy. Personalizacja to klucz do sukcesu. W tabeli poniżej znajdziesz przede wszystkim przykładowe umiejętności miękkie. Umiejętności twarde są bowiem związane z konkretnymi technicznymi umiejętnościami, które muszą być dopasowane do dziedziny, którą się zajmujesz. 

AngielskiPolski
(key) skills(kluczowe) umiejętności
What are the key skills required for this position?Jakie są kluczowe umiejętności wymagane na to stanowisko?
hard skillstwarde umiejętności
Do you need any hard skills to work as a beautician?Czy musisz mieć jakieś twarde umiejętności, żeby pracować jako kosmetyczka?
soft skillsmiękkie umiejętności
I have no soft skills. I need to work on that. Nie mam żadnych umiejętności miękkich. Muszę nad tym popracować. 
customer careobsługa klienta
driving license, cat. Bprawo jazdy kat. B
computer skillsumiejętności z zakresu obsługi komputera
project managementzarządzanie projektami
communicationkomunikatywność
leadershipprzywództwo
creativity kreatywność
problem-solving skillsumiejętność rozwiązywania problemów
teamworkpraca zespołowa
empathyempatia
flexibilityelastyczność
critical thinking krytyczne myślenie
strong work ethicsilna etyka pracy
time managementzarządzanie czasem 

ProTip: Skorzystaj z oferty pracy, aby napisać profesjonalne CV, które zachwyci zagranicznego pracodawcę. Przeanalizuj ogłoszenie i wyłap słownictwo, które pozwoli ci wyróżnić się na tle innych kandydatów. Nie czujesz się jeszcze na siłach, żeby szukać pracy za granicą, bo musisz podszkolić język? Wypróbuj kurs języka angielskiego Taalhammera i przekonaj się, że to nie takie trudne.

W Taalhammerze dość szybko zauważyliśmy, że umiejętności miękkie, często pokrywają się z cechami charakteru.

CV w języku angielskim – jak i gdzie opisać swoje umiejętności językowe? 

Skoro aplikujesz o pracę za granicą, na pewno znasz więcej niż jeden język. Dobrze jest się tym pochwalić w CV. Jednak nie zawsze dobrym pomysłem jest umieszczenie takiej informacji z sekcji z umiejętnościami. Jeżeli znajomość języka obcego jest kluczowa dla danego stanowiska, upewnij się, że pracodawca ją zauważy w twoim CV. Możesz stworzyć osobną sekcję, w której przedstawisz znajomość języków, na przykład w graficzny sposób, lub podając pisemnie swój poziom zaawansowania 

AngielskiPolski
native/mother language język ojczysty
Polish is my mother language.Polski to mój język ojczysty. 
elementary/basic/pre-intermediatepodstawowa znajomość
I know basic Spanish. Mam podstawową znajomość hiszpańskiego. 
conversationalkomunikatywny
intermediateśrednio-zaawansowany
I studied French for five years, but I am still at the conversational level. Uczyłem się francuskiego pięć lat, ale nadal jestem na komunikatywnym poziomie. 
proficient/advanced/fluentzaawansowany
I have been learning with Taalhammer for three months, and now my French is fluent. Uczę się z Taalhammerem od trzech miesięcy i teraz mój francuski jest na poziomie zaawansowanym. 

Ubiegając się o pracę w jakimś sektorze, możesz użyć sformułowania business proficiency, które oznacza, że potrafisz posługiwać się danym językiem w warunkach biznesowych na różnych poziomach językowych

Wykształcenie – Education

Choć nie do wszystkich profesji musisz ukończyć studia wyższe, to sekcja z edukacją jest bardzo ważna. Niezależnie od tego, jaki poziom edukacji ukończyłeś, nie pomijaj tej sekcji w swoim CV. 

AngielskiPolski
techniciantechnik (tytuł zawodowy)
I just want to get a technician title and start work as soon as possible. Chcę tylko zdobyć tytuł technika i zacząć prace jak najszybciej. 
technical school/technical high schooltechnikum
Do you want to go to technical school or would you prefer high school?Chcesz iść do technikum, czy wolisz liceum?
high school liceum
bachelorlicencjat
This year she got the title of Bachelor of Arts (BA). W tym roku otrzymała tytuł licencjata studiów humanistycznych/społecznych. 
Bachelor of Science (BSc)inżynier (po studiach licencjackich)
master magister
He is a Master of Engineering (MEng). He designs bridges. Jest magistrem inżynierem. Projektuje mosty. 
Master of Business Administration (MBA)magister studiów ekonomicznych/biznesowych
PhD/Doctordoktor (tytuł naukowy)
Is it worth getting a PhD title nowadays?Czy w dzisiejszych czasach warto zdobyć tytuł doktora?

Podsumowanie zawodowe – Career Summary/Objectives 

Podsumowanie zawodowe, czy też profil zawodowy, to część, która w polskich CV pojawia się nadal stosunkowo rzadko. Warto jednak wyróżnić nią swoje CV. To kilka zdań, które umieszczasz na początku swojego resume, zaraz pod nagłówkiem. Powinieneś w niej opisać najważniejsz aspekty swojej kariery, koniecznie podkreślając wyjątkowe osiągnięcia, a początkujący kandydaci powinni się skupić na celach zawodowych. 

AngielskiPolski
I have vast knowledge in… Mam rozległą wiedzę z zakresu… 
I have X years of experience as… Mam X lat doświadczenia jako… 
I am a (profession name) with over two years of experience. Jestem (nazwa zawodu) z ponad dwoma latami doświadczenia. 
In previous roles I managed to…Na poprzednim stanowisku udało mi się… 
Thanks to my knowledge of… I increased the company revenue by…Dzięki mojej wiedzy o… zwiększyłem przychody firmy o… 
I am skilled in… Mam umiejętności z zakresu… 
I worked on the XYZ project as…Pracowałem nad projektem XYZ jako… 
I would like to join your company because… Chciałbym dołączyć do Państwa firmy, ponieważ… 
My career objectives are… Moje cele zawodowe to… 
I want to work with the best experts in the field. Chcę pracować z najlepszymi w branży. 

Praktycznie wszyscy członkowie Taalhammera pracowali kiedyś w zagranicznej firmie. Przygotowując ten artykuł, dyskutowaliśmy o tym, jak ważne jest użycie odpowiedniej wersji języka w pracy. Bussiness English to temat, z którym możesz się zapoznać, jeżeli zamierzać zacząć pracę za granicą. 

O czym jeszcze należy pamiętać, podczas pisania CV po angielsku?

Napisanie klauzuli CV po angielsku 

Zarówno CV w języku polskim, jak i CV w języku angielskim powinno zawierać klauzulę o ochronie danych osobowych. Dzięki niej pracodawca może uwzględnić twoją kandydaturę. 

I hereby consent to my personal data being processed by (company name) for the purpose of recruitment for the position of (position name).Niniejszym wyrażam zgodę na to, by moje dane osobowe były przetwarzane przez (nazwa firmy) w celach rekrutacji na stanowisko (nazwa stanowiska).

To przykładowa treść klauzuli o ochronie danych osobowych. Pamiętaj, aby zawsze upewnić się, czy pracodawca nie podał wzoru takiej klauzuli w ogłoszeniu o pracę. 

Pomiń zdjęcie 

W krajach anglojęzycznych dodanie zdjęcia do CV może być nie tylko niemile widziane, ale też prowadzić do automatycznej dyskwalifikacji. Zanim zdecydujesz się umieścić zdjęcie w CV, sprawdź jakie są wymogi w kraju, w którym chcesz zdobyć pracę. 

Unikaj błędów 

Pamiętaj, że CV to profesjonalny dokument. Oznacza to, że musi on być napisany w doskonały sposób. Jeżeli chcesz dostać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, życiorys nie może mieć błędów gramatycznych, literówek, czy złej konstrukcji zdań. Angielski różni się od polskiego, dlatego postaraj się myśleć od razu w języku angielskim, zamiast używać dosłownego tłumaczenia z twojego CV po polsku. Nie musisz od razu znać całego słownictwa i konstrukcji gramatycznych, choć to z pewnością ci pomoże. Poproś o pomoc znajomego, albo użyj darmowej wersji Grammarly, która może podpowiedzieć ci, jakie elementy wymagają nieco więcej twojej uwagi. 

Umieść referencje 

Dobre CV po angielsku powinno zawierać referencje od twoich poprzednich pracodawców. W Wielkiej Brytanii czy USA pracodawcy uwielbiają, jeżeli mogą skontaktować się poprzednimi przełożonymi kandydatów lub ich współpracownikami. Nie zapomnij podać nazwy stanowiska, które pełni osoba wystawiająca referencje. Referencje możesz dołączyć w formie listu do CV, lub zamieścić w CV informacje o tym, że dostarczysz referencje na życzenie. 

AngielskiPolski
References available upon request.Referencje dostępne na żądanie
manager przełożony
team leader kierownik zespołu
CEOdyrektor
CTOszef działu IT

Przygotuj się do pracy za granicą z Taalhammerem

Jeżeli wysyłasz CV po angielsku, to znaczy, że znasz już na jakimś poziomie ten język obcy. Jednak to co innego rozmawiać ze znajomymi, a używać języka w profesjonalnym środowisku. Nie trać czasu na naukę, która nie przyniesie pożądanych rezultatów. Zamiast tego skorzystaj ze sprawdzonych technik nauki w aplikacji Taalhammer. Wykorzystaj metodę nauki całymi zdaniami, aby nauczyć się nowych słówek, opanować gramatykę i zacząć mówić jak native speaker.

Z doświadczenia wiemy, że jedną z najtrudniejszą części podczas nauki języka, jest pokonanie lęku przed mówieniem. Z naszą aplikacją nauczysz się także i tej umiejętności. Skorzystaj z wielu kolekcji lub utwórz własny zestaw słownictwa, który pozwoli ci na szybkie opanowanie dokładnie tych zagadnień z pracy, które potrzebujesz w danym momencie. 

Dodaj komentarz