3 września, 2023

How much, how many, a lot, little, few, czyli quantifiers. Jak używać określeń ilości w języku angielskim?

by Anna Zielazny
How much, how many, a lot, little, few, czyli quantifiers. Jak używać określeń ilości w języku angielskim?

Kiedy po raz pierwszy miałam okazję zapytać o cenę w sklepie po angielsku, pamiętając zdania przerabiane w kółko na lekcjach, wiedziałam, że muszę użyć zdania “How much does it cost?”. Było to dla mnie oczywiste. Jednak po jakiś czasie zaczęłam się zastanawiać, dlaczego używa się słówka much, które oznacza przecież polskie “jak wiele”, przecież, na logikę, o wiele bardziej pasowałoby słówko many, czyli “ile”. Wtedy też odkryłam, że pieniądze w języku angielskim traktowane są jako niepoliczalne. Wyjątki i różnice językowe się jednak zdarzają. Jeżeli dopiero zaczynasz naukę języka angielskiego, nie przestrasz się tym wstępem! Zapewniam cię, że użycie how much, how many, a lot, little, few, czyli quantifiers to jedno z prostszych zagadnień w języku angielskim, w szczególności, jeżeli wiesz, jak się ich uczyć!

Quantifiers, czyli słówka służące do opisywania rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych pojawiają się na niemal każdym egzaminie z języka angielskiego. Podczas rozmów z członkami Taalhammera uznaliśmy, że są to jedne z pierwszych słówek w języku obcym, których mieliśmy okazję użyć w rzeczywistym świecie. Przydają się one w codziennej komunikacji, na przykład podczas zakupów, ale także innych rozmów. Jeżeli zastanawiasz się, czy powinieneś powiedzieć much czy many, myślisz o różnicach między few i a few, a także głowisz się nad innymi określnikami – jesteś w dobrym miejscu. W tym artykule poprowadzimy cię przez tajniki stosowania quantifiers, czyli zaimków ilościowych, w języku angielskim. 

Wstęp, czyli czym są rzeczowniki policzalne, a czym niepoliczalne

Zanim pokaże ci, jak używać poszczególne quantifiers w języku angielskim, pozwól, że przypomnę ci, co to rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Choć koncept ten istnieje w języku polskim, to nie jest on aż tak ważny i istnieją tylko dwa słowa, które odróżniają rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych, czyli liczba i ilość, choć i one w języku polskim są często ze sobą mylone. 

Rzeczowniki policzalne to takie, które można łatwo zliczać jako pojedyncze jednostki, czyli można z dokładnością określić ich liczbę. Mogą występować w liczbie pojedynczej lub mnogiej. Są to na przykład book (książka), apple (jabłko), cat (kot), chair (krzesło), dog (pies).

Rzeczowniki niepoliczalne to te, które nie można zliczać jako pojedyncze jednostki lub które są trudne do zliczenia jako pojedyncze jednostki. Nie można dokładnie określić ich liczby. Takie rzeczowniki występują zawsze tylko w liczbie pojedynczej. Zazwyczaj odnoszą się do substancji, abstrakcyjnych pojęć, czy niepodzielnych rzeczy. Rzeczowniki niepoliczalne w języku angielskim to na przykład water (woda), sugar (cukier), information (informacja), furniture (meble), advice (rada). Nie używa się ich z konkretnymi liczbami.

W zależności od kontekstu, niektóre rzeczowniki mogą “zmienić się” na policzalne. Na przykład, możesz powiedzieć I ordered two beers (Zamówiłem dwa piwa), choć beer jest rzeczownikiem niepoliczalnym. Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ w domyśle chodzi o butelki, kufle, lub inne pojemniki, które zawierają piwo. 

Many 

Many można przetłumaczyć na dużo, wiele. To słowo jest używane z rzeczownikami policzalnymi, czyli takimi, które da się obliczyć z dokładnością. Używa się ich więc, aby powiedzieć na przykład o liczbie przedmiotów 

Many oznacza dużo, wiele. Użyjesz go z rzeczownikami policzalnymi. Jeśli więc chcesz powiedzieć, że w kuchennej szafce jest wiele garnków, wychowałeś się w otoczeniu wielu domowych zwierząt i masz wielu przyjaciół – użyjesz many.

Ucząc się tego zagadnienia, na pewno spotkasz się z pytaniem how many?, czyli ile? ilu?

AngielskiPolski
How many students are in your class?Ilu uczniów jest w twojej klasie?
I didn’t have many friends when I was living in New York. Nie miałem wielu przyjaciół, kiedy mieszkałem w Nowym Jorku.
How many cups of coffee have you had today?Ile kubków kawy dziś wypiłeś?
He doesn’t have many opportunities to travel.On nie ma wielu okazji do podróży. 
She doesn’t own many clothes. Ona nie ma dużo ubrań. 
How many people attended the event?Ilu ludzi wzięło udział w wydarzeniu?
How many times do I have to repeat this to you?Ile razy muszę ci to powtarzać?
I have many tasks to do before we can go. Mam wiele zadań do zrobienia zanim będziemy mogli wyjechać. 

UWAGA! Słówko many może być łączone tylko z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. Nie występuje w liczbie pojedynczej. 

Much

Słowo much, tak jak i many, można przetłumaczyć jako dużo, czy wiele. Jednak używa się go wyłącznie z rzeczownikami niepoliczalnymi, czyli, jak się pewnie domyślasz, takimi, których nie da się dokładnie policzyć. Odnosi się więc nie tylko do ilości, na przykład cukru, ale też opisuje rzeczowniki abstrakcyjne, na przykład czas, przestrzeń czy pieniądze. 

UWAGA! Wracając tu do tematu ze wstępu: Pamiętaj, że pieniądze w języku angielskim traktowane są jako rzeczownik niepoliczalny, a więc zawsze ze słówkiem money, użyjesz słowa much. 

Po analizie wielu tekstów, zauważyłam też, że much nie jest używane w zdaniach twierdzących, ale dominuje w przeczeniach i pytaniach. W zdaniach twierdzących powinniśmy użyć raczej wyrażenia a lot of, o którym dowiesz się w dalszej części artykułu. 

AngielskiPolski
She didn’t spend much money.Ona nie wydała dużo pieniędzy. 
She spent a lot of money.Wydała dużo pieniędzy. 
Do you see your wife much?Czy często widujesz swoją żonę?
I see my wife a lot. Często widuję moją żonę. 
There isn’t much time left before the deadline.Nie zostało dużo czasu przed deadlinem. 
How much sugar is left in the jar?Jak dużo cukru jest w słoiku?
There isn’t much left to say. Nie zostało tu dużo do powiedzenia. 
How much longer do we have to wait?Jak długo jeszcze musimy czekać?
How much do you want to earn?Jak dużo chcesz zarabiać?
I don’t have much patience for children.Nie mam dużo cierpliwości dla dzieci. 
He doesn’t have much knowledge about medicine.Nie wie dużo o medycynie. 
How much petrol do you need?Ile benzyny potrzebujesz?

W zespole Taalhammera dyskutowaliśmy dość długo na temat tego, czemu tak często uczniowie mylą ze sobą słówka much i many. Wywnioskowaliśmy, że przyczyną są różnice w języku polskim. W naszym języku słowa dużo i wiele można używać zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi. To może wzbudzać w uczniach pewne wątpliwości podczas nauki o much i many. Właśnie dlatego warto postawić na sprawdzoną metodę uczenia się całymi zdaniami, opracowaną przez Taalhammera, dzięki której nauczysz się intuicyjnie stosować angielskich quantifiers, a także opanujesz słownictwo.

Ilość a liczba (amount vs. number)

W języku polskim do opisania jak dużo, lub jak wiele, służą nam słówka ilość i liczba. Niestety i w naszym ojczystym języku słowa te są często mylone i używane niepoprawnie. Pamiętaj, że w języku polskim słowo ilość odnosi się do rzeczowników niepoliczalnych, a liczba do rzeczowników policzalnych. Tak samo jest w języku angielskim. Amount pojawia się w przypadku rzeczowników niepoliczalnych, a number służy do opisania konkretnej liczby. 

AngielskiPolski
How much waste is in your factory?Ile odpadów jest w waszej firmie?
We need to reduce the amount of waste in our factory significantly.Musimy znacznie obniżyć ilość odpadów w naszej firmie. 
How much will it cost?Ile to będzie kosztować?
You will have to pay a considerable amount of money for these high-quality materials.Będziesz musiał zapłacić dużą ilość pieniędzy za te materiały wysokiej jakości. 
How much of the glacier melted because of global warming?Ile lodowca stopniało przez globalne ocieplenie?
Did global warming cause a substantial amount of glacier melting?Czy globalne ocieplenie przyczyniło się do topnienia znaczącej ilości lodowca?
How many people came?Ilu ludzi przyszło?
The number of participants exceeded our expectations.Liczba uczestników przekroczyła nasze oczekiwania. 
Are there many people who vape?Czy wiele osób używa e-papierosów?
A recent report has shown an increase in the number of people who vape.Niedawny raport pokazuje wzrost w liczbie ludzi, którzy używają e-papierosów.
Do you think many birds migrate to the same country each year?Czy myślisz, że wiele ptaków migruje co roku do tego samego kraju?
A significant number of bird species migrate to the same regions each year.Znacząca liczba gatunków ptaków migruje w te same regiony co roku. 
Czarno biały obrazek przedstawiający lodowce, jeden z nich jest wyróżniony na niebiesko.

A lot of, lots of, plenty of

A lot of oznacza, że czegoś jest dużo, wiele. Wyrażenia używa się zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi. Możesz używać go w zastępstwie do much i many.

Lots of to bardziej nieformalny sposób, na wyrażenie tego samego co a lot of. Zazwyczaj stosuje się go w mowie potocznej. Zapamiętaj to wyrażenie, bo może okazać się przydatne w rozmowie z native speakerami.

Plenty of oznacza, że czegoś jest wystarczająco dużo, albo nawet więcej niż potrzeba. 

AngielskiPolski
He has a lot of money in his bank account.On ma dużo pieniędzy na swoim koncie bankowym.
We received a lot of positive feedback on our presentation.Otrzymaliśmy wiele pozytywnych komentarzy odnośnie naszej prezentacji. 
Did you have a lot of students on the trip?Czy miałeś wielu uczniów na wycieczce?
Did you buy lots of souvenirs during your holiday?Czy kupiliście dużo pamiątek na wakacjach?
She has lots of friends from different countries.Ona ma dużo przyjaciół z różnych krajów. 
You lost lots of weight.Dużo schudłeś. 
Do you think there is plenty of food for everyone?Myślisz, że to wystarczająco dużo jedzenia dla wszystkich?
You had plenty of time to do your homework!Miałeś wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić zadanie domowe!
Oh, you didn’t have to! That is more than enough!Oh, nie musiałaś! To więcej niż wystarczająco (niż konieczne)!

A few czy few, która forma jest poprawna? 

Znając już dość dobrze angielski, nie zdawałam sobie sprawy, że istnieje różnica między a few i few. Niby jedna mała literka, a może zmienić znaczenie wypowiedzi i wprowadzić spore zamieszanie!

A few można przetłumaczyć na język polski jako kilka. To wyrażenie zawsze jest używane z rzeczownikami policzalnymi. Warto też wiedzieć, że a few używane jest w pozytywnym kontekście, chodzi o kilka, ale takie kilka, które nas zadowala. Przykładowo, jeżeli powiemy, że mamy a few friends, czyli kilku przyjaciół, oznacza to, że liczba przyjaciół, których mamy, nawet jeżeli jest ich tylko kilku, jest dla nas satysfakcjonująca. 

Z kolei few oznacza, że czegoś jest mało, niewiele. To słówko również użyjemy tylko z rzeczownikami policzalnymi, jednak trzeba wiedzieć, że ma ono wydźwięk raczej negatywny. Używamy go, aby powiedzieć, że czegoś jest po prostu niewystarczająco. Odpowiada mu wyrażenie not many

AngielskiPolski
I have a few friends.Mam kilku przyjaciół
I have few friends.Mam niewielu przyjaciół
We have a few options to choose from.Mamy kilka opcji do wyboru. 
There are few opportunities in this company. Jest niewiele możliwości w tej firmie. 
Did you take a few moments to rest?Czy dałeś sobie kilka chwil, aby odpocząć? 
I had a few secondsMiałem niewiele sekund
There are still a few days left till the deadline. Nadal jest kilka dni do deadline’u
There are few days left till the deadline. Zostało niewiele dni do deadline’u. 
I have a few photographs.Mam kilka fotografii
She took few photos at our wedding.Zrobiła niewiele zdjęć na naszym ślubie. 
Dziewczyna w sukni ślubnej robiąca zdjęcia aparatem aparatem.

A co z a little i little?

A little i little działają analogicznie do a few i few, jednak stosuje się je z rzeczownikami niepoliczalnymi. A little oznacza trochę, nieco i ma znaczenie pozytywne – choć czegoś jest trochę, to jest to wystarczające. 

Little oznacza mało, niewiele i odnosi się do tego, że czegoś jest niewystarczająco. W takim samym kontekście można stosować wyrażenie not much

AngielskiPolski
Did you have a little coffee in the morning?Czy wypiłaś trochę kawy rano?
No, I drank little coffee. It’s Monday after all.Nie, wypiłam niewiele (za mało) kawy. W końcu to poniedziałek. 
I have a little bit of free time this afternoon, so I’ll catch up on my reading.Mam nieco czasu dziś po południu, a więc mogę nadgonić moje czytanie. 
I have little free time this afternoon. I won’t read my book again. Mam niewiele wolnego czasu dziś po południu. Znów nie przeczytam mojej książki. 
Can you give me a little more information about the project?Czy możesz mi dać nieco więcej informacji o projekcie?
You gave me little information about the project. I don’t understand anything. Dałeś mi niewiele informacji o projekcie. Nic nie rozumiem. 
She showed a little interest in talking to me.Wykazała nieco zainteresowania rozmową ze mną. 
She showed little interest in talking to me. Wykazała niewiele zainteresowania rozmową ze mną. 
He has a little experience in managing a team. I think he can do it. Ma nieco doświadczenia w zarządzaniu zespołem. Myślę, że sobie da radę. 
He has little experience in managing a team, so he will need some guidance.Ma mało doświadczenia w zarządzaniu zespołem, a więc będzie potrzebował jakiejś pomocy. 

Co prawda to zagadnienie nie uchodzi za bardzo trudne, często słyszę, że ludzie mylą much i many, albo nie potrzebnie dodają „a’ przed little, co przecież zmienia znaczenie. Wyeliminowanie tych błędów to tylko kwestia praktyki. Bardzo skuteczny w takiej sytuacji jest algorytm Spaced Repetition, czyli najprościej mówiąc, uczenie się w odstępach czasu. W Taalhammerze te odstępy czasu są skrupulatnie wyliczane przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu, to co idzie ci najgorzej, będzie powtarzane najczęściej, a to co wiesz, zostanie ci przypomniane raz na jakiś czas.

Inne zaimki ilościowe po angielsku (some, any, no, several)

Some stosuje się zarówno wtedy, gdy rzeczownik jest policzalny, jak i niepoliczalny. Może oznaczać pewną ilość lub liczbę, ale nie jest ona dokładnie określona. 

AngielskiPolski
Can I give you some water?Czy mogę dać ci (trochę, jakąś ilość) wody?
She has some interesting books in her collection.Ma jakieś interesujące książki w swojej kolekcji.
Did you say you have some time?Czy powiedziałeś, że masz trochę czasu?

Any jest zaimkiem ilościowym używanym do wyrażania braku ograniczeń. Może być przetłumaczony na słowo „jakikolwiek”. Używamy go w przeczeniach i pytaniach.

AngielskiPolski
Do you have any homework?Czy masz jakąś pracę domową?
I don’t think I can fit in any of those dresses.Nie sądzę, że zmieszczę się w jakąkolwiek z tych sukienek
I don’t have any money on me.Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy. 

No jest zaimkiem ilościowym używanym do wyrażania braku czegoś lub zerowej ilości lub liczby. Jest używany w zdaniach przeczących. Zwróć uwagę, że w języku angielskim, w przeciwieństwie do polskiego, nie używa się podwójnego zaprzeczenia

AngielskiPolski
There is no person left in the room. Nie ma już żadnej osoby w pokoju. 
I have no time to waste. Nie mam żadnego czasu do stracenia. 
She has no siblings.Nie ma żadnego rodzeństwa

Several oznacza więcej niż kilka, ale nadal ilość czy liczba, o której jest mowa, jest dość ograniczona. Słówko several odnosi się wyłącznie do rzeczowników w liczbie mnogiej. 

AngielskiPolski
I had several friends in school. Miałem kilku przyjaciół w szkole. 
Did you take several English classes before moving abroad?Czy wzięłaś kilka lekcji angielskiego zanim wyprowadziłaś się za granicę?
You can choose from several options.Możesz wybrać spośród kilku opcji

Określniki ilości policzalne i niepoliczalne – tabela 

Na koniec zebrałam niektóre informacje w tabeli, abyś zawsze pamiętał, które określniki są stosowane z rzeczownikami policzalnymi, które z niepoliczalnymi, a które można stosować z obiema opcjami. 

policzalneniepoliczalnepoliczalne i niepoliczalne
manymuch a lot of 
fewlittlelots of
a fewa littleplenty of

Spraw, by nauka angielskiego była prosta!  Zacznij przygodę językową z Taalhammerem!

Od tak wielu quantifiers i zasad może zakręcić się w głowie. Jednak to wiedza niezbędna na każdym egzaminie, a także w życiu codziennym. Aby doskonale opanować zaimki ilościowe, koniecznie skorzystaj z metod uczenia się języka opracowanych przez poliglotów z Taalhammera. Zanurz się w języku, skorzystaj z algorytmu powtórzeń, techniki uczenia się całymi zdaniami i stwórz własną kolekcję, która pozwoli ci dokładnie nauczyć się tego, czego w danym momencie najbardziej potrzebujesz. Przygotowaliśmy dla Ciebie też specjalną kolekcję, z której możesz nauczyć się, jak budować i stosować quantifiers w angielskim poprzez przykłady, a nie reguły.

Ćwiczenia 

Ćwiczenie A: Wypełnij luki słowem much lub many

 1. I have so _____ work to do before the deadline.
 2. How _____ money do you have in your wallet?
 3. There are _____ books on the shelf that I want to read.
 4. She has eaten too _____ cake and now she feels sick.
 5. There isn’t _____ time left to finish the project.
 6. I don’t have _____ energy to go for a run today.
 7. He has travelled to so _____ countries in his lifetime.
 8. There are so _____ things I need to buy from the grocery store.
 9. I can’t believe how _____ weight he has lost since starting his diet.
 10. We spent so _____ time discussing our plans for the weekend.

Ćwiczenie 2: Wypełnij luki odpowiednim słowem: some, any, no. 

 1. Do you have _______ spare change? I need it for the parking meter.
 2. I don’t have _______ idea what to cook for dinner tonight.
 3. There are _______ cookies left in the jar. Would you like one?
 4. Could you pass me _______ salt, please? It’s on the table.
 5. She didn’t have _______ time to finish her homework last night.
 6. Are there _______ seats available for tonight’s show?
 7. I have _______ siblings, so I grew up as an only child.
 8. Would you like _______ help with carrying those heavy bags?
 9. We don’t have _______ milk in the fridge. I’ll add it to the shopping list.
 10. I found _______ interesting books to read at the library.

Odpowiedzi A: 

 1. much
 2. much 
 3. many 
 4. much
 5. much 
 6. much
 7. many
 8. many 
 9. much 
 10. much

Odpowiedzi B:

 1. any
 2. any 
 3. some
 4. some 
 5. any 
 6. any
 7. no 
 8. any 
 9. any 
 10. some 

Dodaj komentarz