25 kwietnia, 2024

Jak tworzyć zdania z question tags w języku angielskim?

by Mateusz Wiącek

Zasada konstruowania question tags w języku angielskim jest dość prosta. Do zdania oznajmującego, musisz dodać pytanie, które składa się z czasownika posiłkowego, czyli to have, to be, albo to do i zaimka osobowego, czyli I, you, she/he/it, we, they. 

Tworząc question tags, pamiętaj o poprawnej odmianie czasowników. Czasownik to be odmienia się nieregularnie. W przypadku czasowników to have i to do zwróć szczególną uwagę na trzecią osobę liczby pojedynczej, która ma nieregularne formy has oraz does.

Pamiętaj, że konstrukcja w języku angielskim, podobnie jak i w polskim, wymaga oddzielenia zdania podstawowego od zdania rozłącznego przecinkiem, czyli zdanie “She likes chocolate, doesn’t she?” jest poprawne, ale w  “She likes chocolate doesn’t she?” brakuje przecinka. Interpunkcja w każdym języku rządzi się innymi zasadami, warto więc doczytać kiedy najlepiej używać przecinka po angielsku.

Zdanie twierdzące z question tags – konstrukcja w języku angielskim

Jeżeli zdanie jest twierdzące, dodajemy do niego negatywne pytanie rozłączne, czyli question tag zawierający czasownik w przeczeniu. Pamiętaj, że negatywne question tags tworzymy zazwyczaj w skróconej formie. 

Zdanie twierdzące (zdanie główne) + negatywny question tag
She is Irish, isn’t she?
Ona jest Irlandką, czyż nie?

Jeżeli z jakiegoś powodu zdecydujesz się użyć negatywny question tag bez skrótu, pamiętaj, aby zastosować poprawny szyk słów w zdaniu. 

She is Irish, is she not?

UWAGA! Podczas tworzenia zdania z zaimkiem I, należy użyć pytania rozłącznego aren’t I

AngielskiPolski
I’m pretty, aren’t I?Jestem ładna, nieprawdaż?
I’m the queen, aren’t I?Jestem królową, czyż nie?

Zdanie przeczące z question tags – konstrukcja w języku angielskim 

Aby utworzyć zdanie przeczące z question tag, musimy do zdania przeczącego dodać twierdzące pytanie rozłączne. 

zdanie twierdzące + twierdzący question tag
He isn’t Polish, is he?
On nie jest Polakiem, prawda?

Przytłaczające? Nie przejmuj się, zwłaszcza jeśli to dla Ciebie zupełnie nowe zagadnienie. Skorzystaj z aplikacji Taalhammer, w której możesz ćwiczyć za pomocą metody spaced repetition. Ten potwierdzony naukowo sposób przyspiesza i wspomaga naukę, dzięki czemu będziesz osiągać świetne efekty.

Czasowniki w question tags 

Jeżeli zdanie oznajmujące ma już czasownik posiłkowy (na przykład czasownik be, do, lub have), należy go użyć do stworzenia question tag np. “has he?”

AngielskiPolski
He hasn’t called yet, has he?On jeszcze nie zadzwonił, prawda?
She hasn’t come yet, has she?Ona jeszcze nie przyszła, prawda?
You’re coming to the party, aren’t you?Przychodzisz na imprezę, czyż nie?
She doesn’t like chocolate, does she?Nie lubi czekolady, prawda?
They are going on holiday next week, aren’t they?Jadą na wakacje w przyszłym tygodniu, czyż nie?

Często jednak może się zdarzyć, że zdanie nie będzie zawierać czasownika posiłkowego. Taka sytuacja ma miejsce na przykład kiedy zdanie w czasie present simple lub past simple jest w trybie oznajmującym. Wówczas question tag powinien być stworzony za pomocą czasownika w odpowiednim czasie, czyli np. “didn’t he” “doesn’t she”, etc. 

AngielskiPolski
He went on holiday, didn’t he?On pojechał na wakacje, czyż nie?
You went home, didn’t you?Poszedłeś do domu, czyż nie?
You do like tea, don’t you?Lubisz herbatę, czyż nie?
She sings beautifully, doesn’t she?Pięknie śpiewa, czyż nie?

Jeżeli pierwszy człon zdania zawiera czasownik have to lub has to, w question tags używamy czasownika do, oczywiście w odpowiednim czasie tzn. “don’t you” (dla present simple ) albo “didn’t he” (dla past simple). 

AngielskiPolski
You have to catch them, don’t you?Musisz ich złapać, nieprawdaż?
He had to catch them, didn’t he?Musiał ich złapać, nieprawdaż?

Jeżeli pierwszy człon zdania zawiera czasownik modalny, czyli na przykład can, could, may, might, should, will, must, would, należy go także użyć do utworzenia question tag. Warto przypomnieć sobie czym są czasowniki modalne.

AngielskiPolski
She won’t do it, will she?Ona tego nie zrobi, prawda?
He won’t call his mother, will he?Nie zadzwoni do swojej matki, prawda?
She would like to join us, wouldn’t she?Chciałaby do nas dołączyć, nieprawdaż?
You must be tired, mustn’t you?Musisz być zmęczony, czyż nie?
You can swim, can’t you?Umiesz pływać, czyż nie?
He could play the guitar, couldn’t he?Mógłby zagrać na gitarze, czyż nie?

Jak wspomnieliśmy na samym początku artykuły, question tags są niemal zawsze używane w mowie. Wykorzystasz je więc podczas rozmowy, na przykład ze znajomymi. Z naszego wieloletniego doświadczenia i obserwacji wynika, że mówienie w języku obcym sprawia wielu osobom dużo problemów.  Jeśli czujesz, że przydałaby ci się solidna powtórka i zorganizowany tryb nauki, wypróbuj kurs języka angielskiego Taalhammera.

Question Tags i zaimki

Czasem może się zdarzyć, że zamiast zaimka osobowego, pojawi się inne słówko, na przykład imię osoby, lub rzeczownik. W takiej sytuacji musisz zamienić je w question tag na zaimek osobowy. 

AngielskiPolski
Karol loved her, didn’t he?Karol ją kochał, czyż nie?
The room is very cozy, isn’t it?Pokój jest bardzo przytulny, nieprawdaż?
Karolina has a brother, doesn’t she?Karolina ma brata, czyż nie?

W niektórych zdaniach podmiotem może być somebody, nobody, everybody, czy też anybody. W takiej sytuacji w question tag użyjesz słówka they np “don’t they” albo “are they”. Taka sama zasada dotyczy zdań, w których podmiotem jest these lub those

AngielskiPolski
Everybody knows it, don’t they?Wszyscy o tym wiedzą, czyż nie?
Somebody wrote this, didn’t they?Ktoś to napisał, czyż nie?
Nobody saw it, did they?Nikt tego nie widział, nieprawdaż?
These aren’t your clothes, are they?To nie są twoje ubrania, prawda?

Zwróć uwagę na zdanie z nobody. W tym słowie jest już przeczenie, właśnie dlatego należy użyć z nim pozytywnego question tag, czyli takiego, które nie zawiera negacji.

W przypadku zdań, w których podmiotem jest something, nothing, anything, everything, etc., musisz użyć użyć zaimka it np. “didn’t it” albo “isn’t it”. Ta sama reguła dotyczy zdań z podmiotem that i this

AngielskiPolski
Everything comes to an end, doesn’t it?Wszystko się kończy, czyż nie?
Something came up, didn’t it?Coś ci wyskoczyło, czyż nie?
Nothing happened, did it?Nic się nie stało, prawda?
This is your bag, isn’t it?To twoja torba, czyż nie?

Słówko nothing działa podobnie jak nobody, a więc powinieneś użyć z nim pozytywnego question tag. 

Wyjątki są zmorą osób uczących się języków obcych. W trakcie naszych eksperymentów w Taalhammerze przekonaliśmy się, że reguły dobrze sprawdzają się w teorii. W praktyce jednak często pojawiają się wyjątki. Jest jednak sprawdzona metoda na ich zapamiętanie.

Jeżeli interesuje Cię więcej na temat question tags w języku przeczytaj nasz artykuł “Question tags w języku angielskim, czyli zdania rozłączne”.

Dodaj komentarz