20 września, 2023

Poznaj przyimki w języku angielskim (Prepositions). Przyimki miejsca i czasu: in, at, up, of i więcej – 100 przykładów

by Anna Zielazny
Poznaj przyimki w języku angielskim (Prepositions). Przyimki miejsca i czasu: in, at, up, of i więcej – 100 przykładów

Nauka przyimków w języku angielskim często sprawia trudności uczniom. Dzieję się tak najczęściej dlatego, że uczniowie przekładają przyimki w języku polskim bezpośrednio na angielski. Niestety, nie tak to działa. Poznaj przyimki w języku angielskim! Gdy będziesz się uczyć angielskich przyimków, pamiętaj, że to, co w języku polskim może mieć przyimek w, w angielskim może mieć przyimek on, a nie in. 

W tym artykule omówiliśmy czym są przyimki, a także przedstawiliśmy tabele, które pozwolą ci lepiej zrozumieć, jaki przyimek zastosować i kiedy. 

Czym są przyimki? 

Przyimki to nieodmienna i niesamodzielna część mowy. Przyimki zawsze łączą się z innymi wyrazami, nadając im nowy sens, na przykład on our website (na naszej stronie internetowej), in November (w listopadzie), on the chair (na krześle), etc. 

W języku angielskim przyimki są także nieodmienne. Pamiętaj, że w przeciwieństwie do języka polskiego, w języku angielskim nie istnieje deklinacja rzeczowników, czyli rzeczowniki zawsze brzmią tak samo, niezależnie o kim lub o czym mówisz i w jakim kontekście. To spore ułatwienie, ponieważ stosując przyimki, nie musisz martwić się końcówkami towarzyszących im rzeczowników. 

Największe problemy może sprawiać fakt, że w języku angielskim jest naprawdę dużo różnych przyimków, a ich zastosowanie może być mylące dla osób, które nie władają jeszcze biegle tym językiem. Według wieloletnich badań przeprowadzonych przez ekspertów w Taalhammerze wynika, że najlepszym sposobem na naukę skomplikowanych zagadnień językowych czy gramatycznych jest ich nauka w kontekście. Zamiast zakuwać pojedyncze przyimki, ucz się od razu całych zdań z ich wykorzystaniem. Dzięki temu bez problemu je opanujesz. 

Rodzaje przyimków angielskich

Istnieje kilka rodzajów przyimków w języku angielskim. Niektóre z nich mają więcej niż jedno znaczenie i mogą pojawiać się w więcej niż jednej kategorii. Świetnym przykładem jest przyimek in, który jest zarówno przysłówkiem czasu, jak i miejsca. W tym tekście skupiamy się przede wszystkim na przyimkach miejsca i czasu. 

Kiedy w wakacje dawałam korepetycje z angielskiego mojej bratanicy, szybko zauważyłam, że właśnie takie “uniwersalne” przyimki sprawiały jej najwięcej trudności. Zamiast kazać jej zakuwać w ciemno i liczyć, że dobrze zapamięta ich użycie, stworzyłam dla niej listę przykładowych zdań z ich użyciem w różnym kontekście. Poprosiłam ja, aby przeczytała tę listę kilka razy. Już podczas nasze kolejnej lekcji zauważyłam, że znacznie lepiej i szybciej potrafi użyć właściwy przyimek w zdaniu.

Przyimki miejsca w języku angielskim – Prepositions of place 

Przyimki miejsca wskazują na to, gdzie znajduje się opisywany rzeczownik. Choć lista przyimków miejsca jest dość długa, z naszych obserwacji wynika, że najważniejsze do zapamiętania są in, on, i at. Podczas nauki należy pamiętać, że polskiemu „w” nie zawsze odpowiada in. Bardzo często pojawia się za to przyimek on, na przykład, kiedy mówimy odnosimy się do nazw ulic (She lived on Floriańska Street. – Ona mieszkała przy ulicy Floriańskiej)

Prepositions of place: “in”

Przyimek in pojawia się zawsze, gdy mówimy o:

 • krajach, 
 • miastach, 
 • stanach, 
 • dzielnicach, 
 • wyrażeniach określających ogólne miejsce, 
 • a także chcąc opisać, że coś znajduje się w środku. 
AngielskiPolski
She lives in Poland.Ona mieszka w Polsce.
Did he live in New York City?Czy mieszkał w Nowym Jorku (mieście)?
No, but he lived in the state of New York.Nie, ale mieszkał w stanie Nowy Jork. 
Since I was a kid, I’ve been dreaming of having a place in ManhattanOdkąd byłam dzieckiem, marzyłam o mieszkaniu na Manhattanie. 
I wish to give you all the love in the world.Chciałbym dać ci miłość całego świata. 
Alice, are you in your room?Alice, czy jesteś w swoim pokoju?
No, I am in the car outside.Nie, jestem na zewnątrz w samochodzie. 
Poznaj przyimki w języku angielskim (Prepositions). Przyimki miejsca i czasu: in, at, up, of i więcej – 100 przykładów

Prepositions of place: “on”

Przyimek on stosujemy:

 • z nazwami ulic
 • kiedy mówimy o wyspach
 • kiedy odnosimy się do powierzchni
 • z nazwami rzek, kiedy chcemy powiedzieć “nad rzeką”
 • mówiąc o tym, że coś było w telewizji, w radiu lub Internecie. 
AngielskiPolski
You can buy the best flowers on Grabarska StreetMożesz kupić najlepsze kwiaty na ulicy Grabarskiej. 
Do you have a holiday home on Malta?Czy masz dom wakacyjny na Malcie?
Did you leave your glasses on the table?Czy zostawiłeś swoje okulary na stole?
Yes, but when I came back home, they were on the floor!Tak, ale kiedy wróciłem do domu, były na podłodze
The event took place on the Vistula RiverWydarzenie miało miejsce nad rzeką Wisłą. 
I would love to be on TV one day. Chciałbym kiedyś wystąpić w telewizji. 
Did you see what they posted on the Internet?Czy widziałeś, co opublikowali w Internecie?

Przyimek miejsca: “at”

Przyimek at łączymy z:

 • adresami, 
 • miejscami, 
 • wyrażeniami określającymi miejsce
AngielskiPolski
Didn’t he live at 221B Baker Street?Czy on nie mieszkał przy Baker Street 221B?
Yeah, sure, and he loved it when Sherlock was at home!Tak, pewnie, i uwielbiał, kiedy Sherlock był w domu.
I can’t believe he said this to me at work!Nie mogę uwierzyć, że powiedział to do mnie w pracy!
Will I meet you at university?Czy spotkam cię na uczelni?
He met her at a party.Spotkał ją na imprezie. 
Isn’t it weird he still lives at your house?Czy to nie dziwne, że nadal mieszka w twoim domu?

Rada: ze słowem “szkoła” – school, możesz użyć zarówno przyimka at, jak i in. Zależeć to będzie od kontekstu. Jeżeli chcesz powiedzieć o fizycznym byciu w szkole, wówczas właściwym wyborem będzie at school. Jeżeli jednak chcesz wskazać, że ktoś nadal się uczy w szkole, powiesz in school.

Oprócz zastosowań z powyższych reguł, przyimki in, on i at, mogą być też używane z innymi słowami. Niestety, co do nich nie istnieją żadne sztywne reguły, będziesz je więc musiał po prostu zapamiętać. Z mojego doświadczenia w dawaniu korepetycji mojej bratanicy i wieloletnich obserwacji Taalhammera wynika, że najlepiej nauczyć się wyjątków, ucząc się całych zdań, w których się one pojawiają. 

Także zapamiętanie konkretnych przyimków i tego, jak ich używać może być wyzwaniem. Właśnie dlatego najlepiej jest je opanować, ćwicząc je w kontekście. W Taalhammerze bazujemy na metodzie nauki całymi zdaniami, która pozwala ci zapamiętywać słownictwo, a także struktury gramatyczne, bez konieczności wkuwania regułek. 

Przyimki in, on i at stosujemy też do innych miejsc. Niestety, większość trzeba znać na pamięć, gdyż nie istnieją sztywne reguły dotyczące użycia przyimków z tymi słowami.

INONAT
in bedon a busat work
in the gardenon a trainat the bus stop
in an elevatoron the ceilingat the train station

Inne przyimki miejsca 

Oprócz przyimków in, on i at, możesz także spotkać inne przyimki miejsca. 

AngielskiPolski
next toobok
The school is next to the post office.Szkoła jest obok poczty.
Can you stand next to me?Czy możesz stanąć obok mnie?
betweenpomiędzy
The river is located between two citiesRzeka płynie między dwoma miastami.
Her house is between the hospital and the police station.Jej dom jest pomiędzy szpitalem i posterunkiem. 
underpod
Did the cat hide under this couch?Czy kot ukrył się pod tą kanapą?
There are bugs that can lay eggs under your skinSą robaki, które mogą złożyć jaja pod twoją skórą. 
overnad
The fog was over the mountains.Mgła była nad chmurami. 
She passed the ball, but it went over my head.Podała piłkę, ale przeleciała zaraz nad moją głową. 
oppositenaprzeciwko
Did you live opposite the market?Czy mieszkałeś naprzeciwko targu?
She was wondering what that building opposite the cemetery was. Zastanawiała się, co to za budynek naprzeciwko cmentarza.
in front ofprzed
She was standing right in front of you.Stała zaraz przed tobą. 
The box in front of the building could be a bomb. Paczka przed tym budynkiem mogła być bombą. 
byobok, przy czymś
Did you decide to buy a house by the sea?Czy zdecydowałeś się na kupno domu obok morza?
I’ll always be by your sideZawsze będę przy tobie. 

Przyimki czasu w języku angielskim (prepositions of time)

Dzięki tym przyimkom możesz określić, kiedy i/lub jak długo miała miejsce dana czynność. Tutaj także trzema najczęściej używanymi przyimkami są in, on oraz at

Przyimek czasu: “in” 

Przyimek in używamy jako przyimek czasu, gdy mówimy o:

 • miesiącach 
 • porach roku 
 • latach
 • dekadach
 • porach dnia
 • kiedy odpowiadamy na pytanie when? (kiedy?)
 • w niektórych wyrażeniach dotyczących czasu. 
AngielskiPolski
Was she born in August?Czy urodziła się w sierpniu?
No, she was born in the winterNie, urodziła się zimą. 
It was in 1995.To było w 1995 roku. 
I think that music in the ’80s was great. Uważam, że muzyka w latach 80 była super. 
Please wait for me. I’ll be there in one hour.Proszę, poczekaj na mnie. Będę tam za godzinę. 
Do you know that you should drink water in the morning, in the afternoon and in the evening?Czy wiesz, że powinieneś pić wodę rano, po południu i wieczorem?
Who would you like to be in the future?Kim chciałbyś być w przyszłości?
Can you get there in time?Czy możesz dostać się tam na czas?
Poznaj przyimki w języku angielskim (Prepositions). Przyimki miejsca i czasu: in, at, up, of i więcej – 100 przykładów

Przyimek czasu: “on”

Przyimek on występuje z: 

 • dniami tygodnia
 • konkretnymi datami
 • świętami

Uwaga! W języku polskim z tymi rzeczownikami niemal zawsze używamy przyimka w. Pamiętaj więc o tej zasadzie. 

AngielskiPolski
I went there on ThursdayPoszedłem tam w czwartek. 
Are you busy on Monday?Czy jesteś zajęty w poniedziałek?
I only see him on the weekends.Widuję się z nim tylko w weekendy. 
I was born on 23 May, 2001.Urodziłam się 23 maja 2001 roku. 
Can you not argue with me on my birthday?Czy możesz się ze mną nie kłócić w moje urodziny? 
What do you usually do on Christmas Day?Co zazwyczaj robisz w Boże Narodzenie?

Przez dość długi czas bałam się mówić w języku angielskim, a przyimki były dla mnie prawdziwą zmorą. Trudno mi było je zapamiętać i zamiast skupiać się na tym, co już umiem, trzymałam się lęku przed potencjalnym popełnieniem błędu, nawet tak małego jak błędny przyimek. Dopiero kiedy w wieku 24 lat pojechałam na Erasmusa i musiałam zacząć mówiąc po angielsku, jakoś się przemogłam. Z wielogodzinnych rozmów z poliglotami z Taalhammera wynika, że strach przed mówieniem, jest bardzo naturalny i częsty wśród uczących się języka obcego. Ty jednak nie musisz się męczyć i czekać lata na to, by użyć języka w praktyce, wręcz nie powinieneś! Przeczytaj artykuł z poradami wziętym z prawdziwego życia i naucz się, jak pokonać wstyd i strach przed mówieniem. 

Przyimek czasu: “at” 

Ten przyimek stosujemy, kiedy mówimy o:

 • godzinach, 
 • niektórych porach dnia, 
 • w niektórych wyrażeniach opisujących czas 
AngielskiPolski
Can you come to school at 6 a.m.?Czy możesz przyjść do szkoły o 6 rano?
Sorry, I can’t. I finish work at midnightPrzepraszam, nie mogę. Kończę pracę o północy.
Do you like working at night?Czy lubisz pracować w nocy?
Only if I can wake up at noonTylko jeżeli mogę się obudzić w południe. 
What are you doing at the moment?Co robisz w tym momencie?
And at last, he has found his soulmate. I w końcu znalazł swoją bratnią duszę.
At present there are no other candidates.W tej chwili nie ma innych kandydatów. 
Can you meet me here at the same time tomorrow?Czy możesz mnie spotkać tu jutro o tej samej porze?

Inne przyimki czasu 

AngielskiPolski
untildo
He was waiting until the very endCzekał aż do samego końca. 
Didn’t he say he can’t be here until 2 p.m.?Czy nie powiedział, że nie może tu być aż do drugiej po południu?
forprzez (okres czasu)
I’ve known her for 10 yearsZnam ją od 10 lat. 
I haven’t talked to her for ages!Nie rozmawiałam z nią od wieków. 
since od (konkretnego punktu w przeszłości)
Has she been living abroad since 2010?Czy mieszka za granicą od 2010 roku?
He has been working as an actor since 2018.Pracuje jako aktor od 2018 roku.
from… to…od… do…
I hate when I have to work from 9 a.m. to 5 p.m.Nienawidzę pracować od 9 rano do 5 po południu. 
I will be there from Friday to Monday.Będę tam od piątku do poniedziałku. 
beforeprzed
Come over before lunch timePrzyjdź do mnie przed obiadem. 
duringpodczas
She needs to take vitamins during pregnancyMusi brać witaminy podczas ciąży. 
Smoking is forbidden during the flight.Palenie jest zabronione podczas lotu. 

Naucz się przyimków czasu i miejsca z Taalhammerem 

Jak pewnie zauważyłeś, przyimki są bardzo przydatne do konstruowania poprawnych zdań po angielsku. Choć na samym początku nauki możesz się bez nich obejść, tak z czasem staną się one dla ciebie niezbędne. Właśnie dlatego warto je zapamiętać. Taalhammer gwarantuje ci najlepszą pomoc językową online. Z naszą aplikacją będziesz uczył się przyimków w naturalny sposób, używając ich w całych zdaniach. W ten sposób łatwiej zapamiętasz ich kontekst i nauczysz się je stosować w praktyce. 

Już dziś odkryj bogate materiały do nauki Taalhammera i rozwiń swój angielski. 

Ćwiczenia z przyimkami 

A. Wstaw w lukę odpowiedni przyimek miejsca:

 1. Look! There is a dog _____ (pod) the table!
 2. We spent a great day _______ (nad) the ocean today!
 3. Jack and Laura hid _____ (za) the barn!
 4. She lives _____ (na) Potokowa Street. 
 5. Did you meet her _____ (na) University?
 6. He lives ____ (w) Gdańsk.

B. Wstaw w lukę odpowiedni przyimek czasu: 

 1. Was your daughter born ____ (w) August? 
 2. Will she get there _____ (na) time?
 3. I met her _____ (na) the party. 
 4. I finish my work ____ (o) midnight.
 5. Can I see him ____ (w) the weekend?

Odpowiedzi: 

A.

 1. under
 2. by
 3. behind
 4. on 
 5. at
 6. in 

B.

 1. in
 2. in
 3. at
 4. at
 5. on

Dodaj komentarz