25 kwietnia, 2024

Czasowniki „must” i „have to” do wyrażania obowiązków i potrzeby

by Mateusz Wiącek

Must i have to to czasowniki, których użyjesz, aby wyrazić obowiązki, nakazy, konieczność czy też potrzeby. Choć są one do siebie podobne, to nie zawsze można ich użyć jak synonimów.  

UWAGA! Have to pojawia się w takiej samej roli co must w czasie przeszłym i przyszłym.

To, co różni te dwa czasowniki modalne to ich aspekt emocjonalny. Have to oznacza, że musisz coś zrobić, ponieważ coś jest od ciebie wymagane, jesteś do czegoś zmuszony. Natomiast must oznacza, że musisz coś zrobić, ponieważ czegoś potrzebujesz lub chcesz, czyli masz wewnętrzną potrzebę. 

Must często jest używane w kontekście podporządkowania się przyjętym normom i zasadom, a have to odnosi się raczej do osobistych zasad, na przykład naszego sumienia czy przekonań. 

AngielskiPolski
I have to pay the water bill. I have no other choice. Muszę zapłacić rachunek za wodę. Nie mam innego wyjścia.
I have to go to the hospital. I broke my leg.Muszę iść do szpitala. Złamałem nogę. 
I must tell you what I saw!Muszę powiedzieć ci, co widziałam!
I must stop calling her. It’s not good for any of us. Muszę przestać do niej dzwonić. To nie jest dobre dla żadnego z nasz. 
I must finish this report by the end of the day.”Muszę skończyć ten raport do końca dnia.
You have to attend the meeting tomorrow morning.Musisz uczestniczyć w spotkaniu jutro rano.
He must study harder if he wants to pass the exam.On musi ciężej się uczyć, jeśli chce zdać egzamin.

Różnice między nimi:

  • „Must” zazwyczaj sugeruje wewnętrzną motywację lub osobiste przekonanie, podczas gdy „have to” odnosi się częściej do zewnętrznych wymagań lub nakazów.
  • „Must” wyraża silniejszy przymus lub zalecenie, podczas gdy „have to” jest bardziej neutralne i może być stosowane w różnych kontekstach.

Jeżeli interesują Cię inne czasowniki modalne, zajrzyj do naszego artykułu “Czasowniki modalne w języku angielskim.

Dodaj komentarz