30 października, 2023

Phrasal verbs – lista najpopularniejszych czasowników frazowych po angielsku, wraz z tłumaczeniem

by Anna Zielazny
Phrasal verbs – lista najpopularniejszych czasowników frazowych po angielsku, wraz z tłumaczeniem

Jestem jedną  z tych osób, które lubią porządek, ale mają problem z jego utrzymaniem. Staram się w domu robić tyle, ile to możliwe, ale niektórych obowiązków unikam, jak ognia. Należy do nich między innymi wyrzucanie śmieci. Pewnie zastanawiasz się, co to ma do angielskich czasowników? Pozwól, że przywołam sytuację z mojego życia, która pomoże ci zrozumieć, jak ważne są angielskie phrasal verbs w codziennej komunikacji. 

Obowiązki domowe dzielę z moim partnerem na pół, ale uwzględniamy swoje preferencje – ja częściej gotuje, a mój partner częściej zmywa, a także wynosi śmieci. Kiedy raz chciałam go poprosić o wyniesienie śmieci, powiedziałam “Can you please throw the garbage?”. On wówczas spojrzał na mnie i zaczął się śmiać, odpowiadając “If I throw the garbage, it will get very messy.” Na początku nie wiedziałam, o co mu chodzi, ale potem wyjaśnił mi różnicę między “throw the garbage”, czyli “rzucać śmieciami”, a “throw out the garbage”, czyli “wyrzucać śmieci”. Jak widzisz, te dwa zdania różnią się zaledwie jednym słówkiem i łączy je ten sam czasownik, ale są one zupełnie inne.

Phrasal Verbs, nazywane też czasownikami złożonymi i czasownikami frazowymi, to jeden z najważniejszych aspektów języka angielskiego. Naprawdę warto się ich uczyć, choć na początku mogą sprawiać ci trudności. Wykorzystując swoje własne doświadczenie z językiem oraz materiały przygotowane przez Taalhammer, napisałam artykuł, który pozwoli ci lepiej zrozumieć i opanować angielskie czasowniki frazowe. 

Czym są czasowniki frazowe (phrasal verbs)? 

Czasowniki frazowe, znane również jako “phrasal verbs”, są charakterystycznym elementem języka angielskiego. Są to wyrażenia, które składają się z czasownika i jednego lub więcej przyimków lub przysłówków, tworząc znaczenie, które często nie jest łatwo przewidzieć na podstawie znaczeń poszczególnych składowych słów. Czasowniki frazowe są ważnym elementem wzbogacania języka oraz pozwalają na porozumiewanie się w sposób bardziej naturalny i zrozumiały. To właśnie one pomogą ci mówić płynnie w języku angielskim, a nawet zabłysnąć w rozmowie z native speakerami. 

W czasownikach frazowych, przez dodanie jednego z elementów do „podstawy” czasownika, zwrot zyskuje nowe znaczenie. 

Czasowniki frazowe mogą mieć znaczenia dosłowne lub idiomatyczne, co oznacza, że ​​ich znaczenie może być wyrażone wprost lub odnosić się do specyficznego znaczenia w danym kontekście.

Spójrz na tabelkę, aby lepiej zrozumieć różnicę między “zwykłym” czasownikiem, a czasownikiem frazowym. 

CzasownikCzasownik frazowy
to take (wziąć)to take off (wystartować np. samolotem)
to turn (obrócić)to turn off (wyłączyć)

Nauka pełnymi zdaniami, czyli jak opanować czasowniki frazowe w języku angielskim

Zespół Taalhammera od lat bada i testuje najskuteczniejsze metody nauki języka obcego. Na ich podstawie została stworzona aplikacja. Bez żadnych wątpliwości jednym z najlepszych sposobów na to, by zapamiętać słówka, w tym phrasal verbs w języku angielskim, jest nauka za pomocą całych zdań. W ten sposób twój mózg zapamięta na dłużej poszczególne wyrażenia i automatycznie będzie umiał je zastosować w rzeczywistości. Przeczytaj ten artykuł, jeśli chcesz wiedzieć co jeszcze możesz zrobić, żeby twój proces uczenia się przynosił jeszcze lepsze efekty.

Zakuwanie listy słówek nie będzie efektywne. Być może godzinę, czy nawet dzień albo i tydzień po nauce będziesz mógł powiedzieć, jakie znaczenie mają poszczególne zwroty, ale twój umysł prawdopodobnie o nich zapomni, w szczególności, jeżeli nie będziesz ich powtarzał i używał. Jeżeli jednak będziesz uczyć się za pomocą zdań, twój mózg w naturalny sposób zakoduje zwroty i będzie potem automatycznie wiedział, kiedy ich użyć. Zaufaj mi – teraz już zawsze mówię throw out the garbage i wiadomo dokładnie, o co mi chodzi :).

Części mowy towarzyszące phrasal verbs 

Czasowniki frazowe nigdy nie występują samodzielnie. Oznacza to, że składają się z czasownika podstawowego oraz przyimka lub przysłówka. Spójrzmy więc na listę potencjalnych wyrazów, które mogą tworzyć phrasal verbs. 

AngielskiPolski
PrzyimekZnaczenie
aboutprzy, wokół
after po (odnośnie do czasu i miejsca)
around wokół, 
down(może to być zarówno przyimek, jak i przysłówek), wskazuje na kierunek w dół
forwskazuje przyczynę
fromwskazuje punkt wyjścia, „miejsce startowe”
in(może to być zarówno przyimek, jak i przysłówek), oznacza wewnątrz
on wskazuje położenie, na
overnad, ponad, na górze 
AngielskiPolski
PrzysłówekZnaczenie 
awayokreśla odległość
back powtórzenie, powrót
offokreśla dystans lub zaprzestanie, np. czynności 
outpoza
upna górze

Najpopularniejsze czasowniki frazowe w angielskim – lista czasowników

Lista najczęściej używanych phrasal verbs jest dość długa. Aby ułatwić ci nieco naukę, podzieliłam je, biorąc pod uwagę główny czasownik. 

Answer (odpowiadać)

AngielskiPolski
answer back pyskować
Did you just answer back? You are grounded. Czy właśnie pyskowałeś? Masz szlaban. 
answer for odpowiadać za coś, ręczyć za kogoś
I’ll answer for him.Ręczę za niego.
I would like the murderer to answer for what he did. Chcę, żeby morderca odpowiedział za to, co zrobił. 

Ask (pytać)

AngielskiPolski
ask afterpytać o kogoś
When was the last time you asked after her?Kiedy ostatni raz o nią pytałeś?
ask forprosić o coś
You know you can always ask for help, right?Wiesz, że zawsze możesz poprosić o pomoc. 

Break (złamać, rozbić, popsuć)

AngielskiPolski
break upzerwać, rozstać się
I don’t know what I will do if he breaks up with me. Nie wiem, co zrobię, jeżeli ze mną zerwie. 
break offprzerwać, zerwać
The prime minister said he would break off the deal if the people didn’t offer a resolution. Premier powiedział, że zerwie umowę, jeżeli ludzie nie zaproponują rozwiązania.
break downzespuś się, złamać, używane także w kontekście załamania nerwowego
The airplane broke down before takeoff. Samolot się zepsuł, zanim wystartował. 
If I work so much, I will break down. Jeżeli będę tyle pracować, załamię się. 

Bring (przynosić)

AngielskiPolski
bring back odnosić, przywracać
I’ll bring back your luggage after the trip. Przyniosę twój bagaż po wycieczce. 
bring down Obniżyć, obalić, zdołować
It seems like the new methods bring the numbers down.Wygląda na to, że nowe metody, obniżyły liczby. 
I’ve never felt this way. What she said really brought me down. Nigdy się tak nie czułam. To, co powiedziała naprawdę mnie zdołowało. 
bring upwychować kogoś, ale też przywołać coś
He was a boy who was brought up by wolves. On był chłopcem wychowanym przez wilki. 
Do you really have to bring up this topic now?Czy naprawdę musisz przywoływać ten temat teraz?

Call (dzwonić, wołać) 

AngielskiPolski
call backoddzwonić
They told me they would call me back, but they didn’t. Powiedzieli, że do mnie zadzwonią, ale tego nie zrobili. 
call forprosić, domagać się
The President called for silence for all citizens.Prezydent poprosił wszystkich obywateli o ciszę. 
call offodwołać, unieważnić
Can we call off today’s meeting? I don’t feel good. Czy możemy odwołać dzisiejsze spotkanie? Nie czuję się dobrze. 
It was the second wedding that she had called off. To drugi ślub, który odwołała. 
Ruda dziewczyna biegnąca przez pola w białej powiewnej sukience.
It was the second wedding that she had called off. 

Carry (nieść)

AngielskiPolski
carry onkontynuować, jechać/iść dalej
If you carry on the good work, you have a chance to win the Olympics. Jeżeli będziesz kontynuować dobrą pracę, masz szansę wygrać Olimpiadę. 
carry off zdobywać, podołać
Despite troubles, she carried off her gymnastic routine perfectly. Pomimo przeszkód, wykonała swój układ gimnastyczny idealnie. 
carry outsprawić, wykonać
The only person who can carry out this task is you. Jedyna osoba, które może wykonać to zadanie to ty. 

Check (sprawdzić) 

AngielskiPolski
Check in zameldować się, odprawić się
Don’t forget to check in for your flight before arriving at the airport.Nie zapomnij się odprawić przed przyjazdem na lotnisko. 
check out wymeldować się, sprawdzić coś, pot. obczaić
She already checked out from the hotel.Ona już wymeldowała się z hotelu. 
Check out this dress! You would look great in it!Obczaj tę sukienkę. Wyglądałabyś w niej świetnie!

Come (iść, przybyć) 

AngielskiPolski
come backwrócić 
Did she come back from France?Czy wróciła z Francji?
come inwejść, dotrzeć 
Can I come in?Czy mogę wejść?
come frompochodzić, przybywać
Paula comes from Latvia. Paula pochodzi z Łotwy.
come downspaść, runąć 
She came here to see how his house came down. Przyszedł tu zobaczyć, jak jego dom runął. 

Drive (prowadzić, kierować) 

AngielskiPolski
drive offodjeżdżać
I could see him driving off into the sunset. Widziałam go odjeżdżającego w stronę zachodu słońca. 

Fill (napełniać, wypełniać)

AngielskiPolski
fill in wypełniać (np. formularze, rubryki, wnioski)
If you are pregnant, please fill in this form before coming to the doctor. Jeżeli jesteś w ciąży, prosimy o wypełnienie tego formularza przed wizytą u lekarza. 
fill upnapełniać, nalewać do pełna 
I need to fill up my water bottle before going to the gym.Muszę napełnić moją butelkę na wodę, zanim pójdę na siłownie. 

Find (znaleźć)

AngielskiPolski
find outdowiedzieć się, odkryć
When he found out she’d had an affair, he decided to file for divorce. Kiedy odkrył, że ona ma romans, zdecydował się złożyć wniosek o rozwód. 

Give (dawać) 

AngielskiPolski
give away oddawać (ofiarowywać, np. zabawki)
She gave away all her money from the last movie to charity. Oddała wszystkie pieniądze z ostatniego filmu na organizację charytatywną. 
give back oddawać coś komuś, zwracać
Can you give back my pen? You always forget about it. Czy możesz oddać mój długopis? Zawsze o tym zapominasz. 
give inpoddawać się, ulegać (kiedy ktoś inny kontroluje sytuację)
They tortured him for hours, so he finally gave in and told them all the secrets he knew. Torturowali go przez godziny, a więc w końcu się poddał i powiedział im wszystkie tajemnice, o których wiedział. 
give uppoddawać się (kiedy to ty kontrolujesz sytuację, ale z jakiegoś powodu decydujesz się poddać)
I worked on it a whole day, and now I am so tired I just want to give up. Pracowałem nad tym cały dzień i jestem teraz tak zmęczona, że myślę o tym, żeby się poddać. 

Go (iść, jechać) 

AngielskiPolski
go onrobić dalej, kontynuować
C’mon, go on! Tell me what you want to say.No dalej, kontynuuj. Powiedz mi, co chciałeś powiedzieć. 
I can’t go on like this. I am too stressed. Nie mogę kontynuować. Jestem zbyt zmęczony. 
go overprzeglądać coś, omawiać
Can we go over this project once again?Czy możemy omówić ten projekt jeszcze raz?

Keep (zatrzymać)

AngielskiPolski
keep away trzymać się z daleka
Keep away from her, or I will talk to your father. Trzymaj się od niej z daleka, albo powiem twojemu ojcu. 
keep on nadal coś robić, kontynuować, 
You need to keep on working. Otherwise you might not pass this exam. Musisz dalej pracować. Inaczej możesz nie zdać egzaminu. 
keep upnadążać za czymś
Older people usually have trouble keeping up with the newest technologies. Starsze osoby mają zazwyczaj problem z nadążaniem za nowymi technologiami.

Look (spojrzeć, patrzeć)

AngielskiPolski
look aftertroszczyć się, opiekować się
Who will look after the kids? Kto zaopiekuje się dziećmi?
look awayodwracać zwrok
When he saw the crime scene, he had to look away. Kiedy zobaczył scenę zbrodni, musiał odwrócić wzrok. 
look for szukać, oczekiwać
I’m looking for a job. Szukam pracy. 

Make (robić) 

AngielskiPolski
make up zrobić makijaż, pogodzić się
After long hours of talking, they finally made up. Po długich rozmowach w końcu się pogodzili. 

Pick (wybrać)

AngielskiPolski
pick outwybrać, wyłowić
He promised he would help me pick out the gift.Obiecał, że pomoże mi wybrać prezent. 
pick up podnieść (np.telefon), odebrać kogoś
Can you pick up our guest from the airport?Czy możesz odebrać naszego gościa z lotniska?
Please pick up the phone. Proszę, odbierz telefon. 
Biurko, na którym widać między innymi telefon na korbkę, gazetę, okulary słoneczne.
Please pick up the phone. 

Put (położyć, postawić)

AngielskiPolski
put on zakładać ubranie
Put your hat on.Załóż czapkę. 
put outwypuścić, wyprowadzać, zgasić
Have you put the cats out? Czy wypuściłeś koty?
Firemen put out a fire at 9 p.m. Strażacy ugasili ogień o 9 wieczorem. 

Run (biec)

AngielskiPolski
run out kończyć się 
He went to Monaco and quickly ran out of money.Pojechał do Monaco i szybko skończyły się mu pieniądze. 
run over przejechać (coś, kogoś)
Slow down before you run someone over.Zwolnij zanim kogoś przejedziesz. 

Take (wziąć)

AngielskiPolski
take after być do kogoś podobnym (głównie w kontekście rodziny)
He takes after his father. Jest podobny do ojca.
take awayusunąć (zabrać), kupić na wynos
Can you take this away?Czy możesz to stąd zabrać/usunąć?
Do you want to order takeaway pizza?Czy chcesz zamówić pizzę na wynos?
take out usunąć, wyciągnąć
The dentist said he will need to take out my teeth. Dentysta powiedział, że musi usunąć mój ząb. 
take back zwrócić, odnieść, odwołać
She didn’t want to marry me, so I took the ring back to the shop. Nie chciała za mnie wyjść, więc odniosłem pierścionek do sklepu. 
Now, you take it back, or you will regret it!A teraz, odwołaj to co powiedziałeś, albo pożałujesz!

Talk (mówić)

AngielskiPolski
talk about mówić o kimś, o czymś
I don’t want to talk about it.Nie chcę o tym rozmawiać. 
talk back pyskować, odpowiadać opryskliwie, nieuprzejmie 
Don’t talk back to your teacher.Nie pyskuj nauczycielom. 
talk over omawiać coś
Can we talk over our last project? Czy możemy omówić nasz ostatni projekt?

Tell (mówić, opowiadać) 

AngielskiPolski
tell offbesztać
His mother told him off after she caught him smoking pot. Jego matka go zbeształa po tym, jak przyłapała go na paleniu trawki. 
tell on donosić, odgadywać
My brother always tells on me!Mój brat zawsze na mnie donosi. 
tell about opowiadać o czymś
Tell me about it with all the details you remember. Opowiedz mi o tym, ze wszystkimi szczegółami, jakie pamiętasz.  

Turn (obracać) 

AngielskiPolski
turn up podgłośnić
Can you turn the volume up?Czy możesz podgłośnić dźwięk?
turn down ściszyć
Please turn down the music! I can’t hear myself think!Proszę, ścisz muzykę! Nie słyszę własnych myśli.
turn around obrócić się, odwracać
I hoped she would turn around to see me for the very last time. Miałem nadzieję, że się obróci, żeby zobaczyć mnie po raz ostatni. 
turn on włączać, podniecać się
Would you mind turning on the heater? It’s getting cold. Czy mógłbyś włączyć grzejnik? Robi się zimno. 
You turn me on. Podniecasz mnie. 
turn offwyłączyć
Remember to turn off the stove before you leave the house. Pamiętaj, żeby wyłączyć kuchenkę zanim wyjdziesz z domu. 

Walk (iść, spacerować)

AngielskiPolski
walk away wychodzić, odchodzić
My dad walked away from us when I was ten. Mój tata odszedł od nas, kiedy miałem dziesięć lat. 
walk inwejść
When I walked into the room, she was already there. Kiedy w wszedłem do pokoju, ona już tam była. 
walk offodejść, minąć, rozchodzić
I have to walk off this lunch. Muszę „rozchodzić” ten obiad. 
You can’t just walk off and leave your wife behind. Nie możesz po prostu odejść i zostawić swoją żonę. 

Work (pracować)

AngielskiPolski
work out ćwiczyć
My dietitian told me I should work out three times a week. Mój dietetyk powiedział, że powinienem ćwiczyć trzy razy w tygodniu. 
Dwie kobiety siedzące przy stoliku w parku.
My dietitian told me I should work out three times a week. 

Pamiętaj, że znaczenia czasowników frazowych mogą się różnić w zależności od kontekstu (tak, jak na przykład w przypadku bring up), dlatego warto korzystać z kontekstu zdania lub tekstu, aby zrozumieć, w jaki sposób dany czasownik frazowy jest używany. Na podstawie wieloletnich badań, a także własnych doświadczeń w Taalhammerze, uznaliśmy, że nauka języka w kontekście pozwala ci na szybsze opanowanie materiału. Jeżeli chcesz sprawić, by nauka była skuteczniejsza, a także, abyś szybciej mógł zacząć mówić w języku obcym, sprawdź opcję tworzenia własnych treści w naszej aplikacji. 

Jeżeli tak, jak ja kochasz muzykę, na pewno ucieszy cię fakt, że słuchanie piosenek może ci pomóc w nauce angielskiego. W utworach muzycznych, często używa się języka potocznego, a także czasowników frazowych. Posłuchaj na przykład piosenki “Wild Horses” autorstwa Birdy. Usłyszysz tam między innymi następujące phrasal verbs: letting go, giving up, move on. Inne piosenki warte uwagi w tym kontekście to “Shut Up And Dance!” wykonywana przez Walk the Moon, czy “Valerie” śpiewana przez Amy Winehouse. Chcesz dowiedzieć się, jak opanować angielskie zwroty, słuchając piosenek? Przeczytaj ten artykuł

Angielskie czasowniki złożone – transitive i intransitive verbs

Na zakończenie omówmy jeszcze różnicę, pomiędzy rozdzielnymi (transitive) a nierozdzielnymi (intransitive) czasownikami frazowymi po angielsku. 

Nierozdzielne czasowniki frazowe (intransitive phrasal verbs) to taki rodzaj czasowników frazowych, które nie mogą być rozdzielone przez inny wyraz. Oznacza to, że elementy składowe czasownika frazowego muszą zawsze pozostać razem i nie można wstawić między nimi innego słowa. Przykładem nierozdzielnych czasowników frazowych jest catch up with (dogonić), gdzie catch up tworzy całość znaczeniową, a więc nie można wstawić innego słowa między catch i up

Analogicznie, rozdzielne czasowniki frazowe (transitive phrasal verbs) to takie, przy których można wstawić inne słowa między elementy składowe. Za przykład może posłużyć czasownik frazowy take off. Możesz go rozdzielić, choć nie zawsze musisz. Przykładowo: Can you take your shoes off? (Czy możesz zdjąć buty?). Please take off your shoes. (Proszę, zdejmij buty)

Pamiętaj, że czasowniki frazowe, czyli tzw. “frejzale” bardzo często są idiomami. Należą do nich na przykład be out of sorts (być nie w sosie), be under the weather (źle się czuć, był w złym nastroju), czy pass out (zemdleć). Jeżeli chcesz nauczyć się innych idiomów, które sprawią, że twoje wypowiedzi po angielski będą znacznie bujniejsze i zrobią wrażenie na rozmówcach, koniecznie przeczytaj nasz artykuł o angielskich powiedzeniach i idiomach

Opanuj angielskie phrasal verbs z Taalhammerem 

Jak pewnie się domyślasz, ta lista najpopularniejszych czasowników złożonych, która pojawiała się w artykule to zaledwie kropla w morzu. Nauka czasowników frazowych zajmie ci dużo czasu, ponieważ będziesz poznawał je w miarę oswajania się z językiem. Może się zdarzyć, że utkniesz w miejscu i stracisz motywację do dalszej nauki, bo materiał, który musisz przyswoić jest prawie nieskończony. W takiej sytuacji dobrze jest odstawić na trochę dane zagadnienie. Nauczyłeś się 100 phrasali, powtórz czasy przeszłe. Następnie sięgnij po kolejną setkę phrasal verbs, a potem przypomnij sobie stronę bierną. Cały czas w międzyczasie czytaj książkę po angielsku i szukaj tego co właśnie się nauczyłeś w tekście. Kliknij tutaj po więcej sposobów na zastój w nauce i nie poddawaj się. Jednak znając podstawy i ucząc się pełnymi zdaniami, bardzo szybko zaczniesz poprawnie ich używać w rozmowie. 

Jeżeli chcesz przyspieszyć swoja naukę i sprawić, że czas poświęcony na naukę przyniesie oczekiwane efekty, sprawdź aplikację Taalhammer. Nie szukaj najlepszych metod i sposobów na naukę języka – otrzymaj wszystko w pakiecie, zapisując się na lekcję z Taalhammerem. 

Dodaj komentarz