26 kwietnia, 2024

Odmiana najczęstszych czasowników niemieckich. 30 najczęściej używanych czasowników.

by Maja Latawiec

Poznaj najważniejsze czasowniki przedstawione w atrakcyjnej formie ułatwiającej efektywną naukę języka niemieckiego. Lista ta opracowana jest na podstawie wieloletniego doświadczenia zespołu Taalhammera. Wybraliśmy takie czasowniki, które występują najczęściej i prawdopodobieństwo, że ich użyjesz jest największe. Podczas prowadzenia korepetycji dałam ją do przetestowania kilku moim uczniom, którzy dopiero zaczynali naukę. Dzięki nauczeniu się słownictwa z tej listy od razu zauważyli różnicę w rozumieniu podstawowych tekstów w języku niemieckim i prowadzeniu prostych konwersacji. 

Aby jeszcze bardziej ułatwić ci proces nauki języka niemieckiego do każdego czasownika przygotowaliśmy liczne przykłady, które odnoszą się do rzeczywistych sytuacji. Aby czuć się pewnie używając nowego słownictwa musisz wiedzieć nie tylko co oznacza dane słowo, ale również jak użyć go w kontekście. W Taalhammerze wierzymy w siłę nauki całymi zdaniami. Jest to najlepszy sposób, aby nauczyć się języka niemieckiego.

Odmiana czasownika „sein” (być)

Najczęściej używany czasownik w języku niemieckim. Jest nieregularny i każdej jego formy musisz nauczyć się osobno. Występuje również jako czasownik posiłkowy i jest używany do tworzenia czasu przeszłego i strony biernej. Więcej na ten temat dowiesz się w kolejnych etapach nauki. 

Przykład: Ich bin Maja. – Jestem Maja.

Niemiecki
ich binwir sind
du bistihr seid
er/sie/es istsie/Sie sind

Odmiana czasownika „haben” (mieć)

W języku niemieckim czasownika haben używasz głównie, żeby wyrazić posiadanie lub stan emocjonalny. W niektórych przypadkach użyjesz słowa mieć, tam, gdzie w języku polskim użyłbyś „być”, np. „Jesteśmy spragnieni” staje się Wir haben Durst (tzn. Mamy pragnienie). Pomyśl o tym jako o „mam uczucie czegoś”. Podobnie jak czasownik sein, czasownik haben może być używany jako czasownik pomocniczy do tworzenia zdań w czasie przeszłym.

Niemiecki
ich habewir haben
du hastihr habt
er/sie/es hatsie/Sie haben

Odmiana czasownika „werden” (stawać się, zostawać)

Jako czasownik samodzielny werden wyraża rozwój lub przemianę, np. Es wird kalt. (Robi się zimno), Das Kind wird unabhängiger. (Dziecko staje się bardziej niezależne). Czasownika werden używamy również do tworzenia strony biernej i czasu przyszłego. Więcej na ten temat dowiesz się w późniejszym etapie nauki. 

Niemiecki
ich werdewir werden
du wirstihr werdet
er/sie/es wirdsie/Sie werden

Odmiana czasownika „können” (móc, umieć, potrafić)

Jest to czasownik modalny używany do wyrażania zdolności, umiejętności lub możliwości wykonania jakiejś czynności. Tak jak wszystkie czasowniki modalne zazwyczaj występuje w zdaniu razem z innym czasownikiem. Na przykład: Ich kann Deutsch sprechen. (Potrafię mówić po niemiecku). Może również służyć do wyrażenia prośby. Na przykład: Kannst du mir helfen? (Czy możesz mi pomóc?).

Niemiecki
ich kannwir können
du kannstihr könnt
er/sie/es kannsie/Sie können

Odmiana czasownika „müssen” (musieć)

Müssen to czasownik modalny używany do wyrażania konieczności lub obowiązku wykonania danej czynności. Na przykład: Ich muss zur Arbeit gehen. (Muszę iść do pracy).

Niemiecki
ich musswir müssen
du musstihr müsst
er/sie/es musssie/ Sie müssen

Odmiana czasownika „sagen” (mówić, powiedzieć)

Przykład: Er sagt die Wahrheit. (On mówi prawdę.)

Niemiecki
ich sagewir sagen
du sagstihr sagt
er/sie/es sagtsie/Sie sagen

Odmiana czasownika „machen” (robić)

Przykład: Was machst du? (Co robisz?)

Niemiecki
ich machewir machen
du machstihr macht
er/sie/es machtsie/Sie machen
Czasowniki niemieckie z odmianą. Lista najczęściej stosowanych czasowników
Was machst du?

Odmiana czasownika „geben” (dawać)

Geben jest czasownikiem nieregularnym. Zauważ, że w jego temacie „e” zamienia się na „i”.

Przykład: Ich gebe dir ein Geschenk. (Daję ci prezent.)

Niemiecki
ich gebewir geben
du gibstihr gebt
er/sie/es gibtsie/Sie geben

Odmiana czasownika „kommen” (przychodzić, pochodzić)

Przykład: Sie kommt aus Polen. (Ona pochodzi z Polski.)

Niemiecki
ich kommewir kommen
du kommstihr kommt
er/sie/es kommtsie/Sie kommen

Odmiana czasownika „wollen” (chcieć)

Jest to czasownik modalny, który wyraża intencję, życzenie lub chęć zrobienia czegoś.

Przykład: Wir wollen ins Kino gehen. (Chcemy iść do kina.)

Niemiecki
ich willwir wollen
du willstihr wollt
er/sie/es willsie/Sie wollen

Odmiana czasownika „gehen” (iść, chodzić)

Przykład: Ich gehe jeden Morgen zur Arbeit. (Chodzę do pracy każdego ranka.)

Niemiecki
ich gehewir gehen
du gehstihr geht
er/sie/es gehtsie/Sie gehen

Odmiana czasownika „wissen” (wiedzieć)

Przykład: Ich weiß nicht, wie spät es ist. (Nie wiem, która jest godzina.)

Niemiecki
ich weißwir wissen
du weißtihr wisst
er/sie/es weißsie/Sie wissen

Odmiana czasownika „sehen” (widzieć)

Sehen jest czasownikiem nieregularnym. W jego temacie „e” zamienia się na „ie”.

Przykład: Ich sehe einen schönen Sonnenuntergang. (Widzę piękny zachód słońca.)

Niemiecki
ich sehewir sehen
du siehstihr seht
er/sie/es siehtsie/Sie sehen

Odmiana czasownika „lassen” (pozwalać, kazać, zostawiać)

Konstrukcja zdania z czasownikiem lassen jest taka sama jak z czasownikiem modalnym. Jego podstawowym znaczeniem jest „zostawiać”, np. Ich lasse meinen Koffer immer im Hotelzimmer. (Zawsze zostawiam walizkę w pokoju hotelowym.) 

Czasownik lassen może mieć też bardziej rozbudowane znaczenie. Łączy się wtedy z innym czasownikiem i oznacza zlecić coś komuś, dać komuś coś do zrobienia lub pozwolić komuś na zrobienie czegoś. Na przykład: Meine Eltern lassen mich spät ausgehen. (Moi rodzice pozwalają mi późno wychodzić.), Ich lasse mein Auto reparieren. (Oddaję samochód do naprawy.)

Niemiecki
ich lassewir lassen
du lässtihr lasst
er/sie/es lässtsie/Sie lassen

Odmiana czasownika „heißen” (nazywać się)

Przykład: Wie heißt Du? (Jak się nazywacie?)

Niemiecki
ich heißewir heißen
du heißtihr heißt
er/sie/es heißtsie/Sie heißen

Odmiana czasownika „finden” (znaleźć, uważać)

Przykład: Ich finde das Buch interessant. (Uważam tę książkę za interesującą.)

Niemiecki
ich findewir finden
du findestihr findet
er/sie/es findetsie/Sie finden

Odmiana czasownika „nehmen” (brać)

Nehmen jest kolejnym czasownikiem nieregularnym na naszej liście. W jego temacie „e” zamienia się na „i”.

Przykład: Ich nehme eine Tasse Tee. (Wezmę filiżankę herbaty.)

Niemiecki
ich nehmewir nehmen
du nimmstihr nehmt
er/sie/es nimmtsie/Sie nehmen

Odmiana czasownika „dürfen” (mieć pozwolenie, móc)

Czasownik dürfen jest jednym z czasowników modalnych w języku niemieckim.  Używamy go, gdy chcemy wyrazić zgodę lub zakaz na wykonanie jakiejś czynności. Na przykład Du darfst hier nicht rauchen. (Nie wolno ci tutaj palić). Czasownika dürfen  używamy, gdy chcemy zapytać, czy możemy coś zrobić (a nie czasownika können (móc), co jest częstym błędem), np. Darf ich hier sitzen? (Czy mogę tutaj usiąść?)

Niemiecki
ich darfwir dürfen
du darfstihr dürft
er/sie/es darfsie/Sie dürfen

Odmiana czasownika „wohnen” (mieszkać)

Przykład: Ich wohne in Krakau. (Mieszkam w Krakowie.)

Niemiecki
ich wohnewir wohnen
du wohnstihr wohnt
er/sie/es wohntsie/Sie wohnen

Odmiana czasownika „glauben” (wierzyć)

Przykład: Ich glaube an dich. (Wierzę w ciebie.)

Niemiecki
ich glaubewir glauben
du glaubstihr glaubt
er/sie/es glaubtsie/Sie glauben

Odmiana czasownika „sollen” (mieć powinność)

Sollen należy do grupy czasowników modalnych. Używamy go do wyrażania powinności, np. Wir sollen morgen früh aufstehen. (Powinniśmy jutro wstać wcześnie). Czasownik sollen nie jest tak silny jak müssen (musieć) i nie wyraża absolutnego obowiązku. Zamiast tego sugeruje się, że coś jest wskazane, ale nie jest konieczne.

Niemiecki
ich sollwir sollen
du sollstihr sollt
er/sie/es sollsie/Sie sollen

Odmiana czasownika „bringen” (przynosić)

Przykład: Kannst du mir bitte das Buch bringen? (Czy możesz mi przynieść książkę?)

Niemiecki
ich bringewir bringen
du bringstihr bringt
er/sie/es bringtsie/Sie bringen
Czasowniki niemieckie z odmianą. Lista najczęściej stosowanych czasowników
Kannst du mir bitte das Buch bringen?

Odmiana czasownika „meinen” (sądzić, uważać)

Przykład: Ich meine, dass dieses Restaurant sehr gut ist. (Uważam, że ta restauracja jest bardzo dobra.)

Niemiecki
ich meinewir meinen
du meinstihr meint
er/sie/es meintsie/Sie meinen

Odmiana czasownika „fahren” (jechać)

Fahren jest czasownikiem nieregularnym. W jego temacie „a” zamienia się na „ä”.

Przykład: Ich fahre heute mit dem Fahrrad zur Arbeit. (Dzisiaj jadę rowerem do pracy.)

Niemiecki
ich fahrewir fahren
du fährstihr fahrt
er/sie/es fährtsie/Sie fahren

Odmiana czasownika „denken” (myśleć)

Przykład: Ich denke oft an meine Katze. (Często myślę o swoim kocie.)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zwierząt w języku niemieckim zajrzyj do tego artykułu!

Niemiecki
ich denkewir denken
du denkstihr denkt
er/sie/es denktsie/Sie denken

Odmiana czasownika „fühlen” (czuć)

Przykład: Ich fühle mich schlecht. (Źle się czuję.)

Niemiecki
ich fühlewir fühlen
du fühlstihr fühlt
er/sie/es fühltsie/Sie fühlen

Odmiana czasownika „mögen” (lubić)

Jest to czasownik modalny używany do wyrażania upodobań, preferencji, gustów.

Przykład: Mögt ihr Sport treiben? (Lubicie uprawiać sport?)

Niemiecki
ich magwir mögen
du magstihr mögt
er/sie/es magsie/Sie mögen

Odmiana czasownika „sprechen” (mówić)

Sprechen jest ostatnim czasownikiem nieregularnym na tej liście. Czy potrafisz już sam powiedzieć na czym polega jego nieregularność?

Przykład: Ich spreche gut Deutsch. (Mówię dobrze po niemiecku.)

Niemiecki
ich sprechewir sprechen
du sprichstihr sprecht
er/sie/es sprichtsie/Sie sprechen

Odmiana czasownika „kaufen” (kupować)

Przykład: Jeden Morgen kaufe ich Kaffee in einem Café. (Codziennie rano kupuję kawę w kawiarni.)

Niemiecki
ich kaufewir kaufen
du kaufstihr kauft
er/sie/es kauftsie/Sie kaufen

Odmiana czasownika „beginnen” (zaczynać)

Przykład: Ich beginne heute mit meinem neuen Projekt. (Dzisiaj zaczynam mój nowy projekt.)

Niemiecki
ich beginnewir beginnen
du beginnstihr beginnt
er/sie/es beginntsie/Sie beginnen

Jesli chcesz dowiedziec sie wiecej na temat czasowników w języku niemieckim, przeczytaj nasze artykuły o czasownikach modalnych i czasownikach nieregularnych.

Dodaj komentarz