5 czerwca, 2023

Cytaty po angielsku z tłumaczeniem na język polski. Lista słynnych i motywujących cytatów

by Mateusz Wiącek
czarno białe zdjęcie z ramą obrazu i cytatem po angielsku autorstwa vivian greene na obrazie

Cytaty stanowią skarbnicę mądrości, inspiracji i refleksji, które przekraczają granice językowe, dotykając serc ludzi na całym świecie. Język angielski, będący jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków, zapoczątkował wiele niezapomnianych sentencji, które poruszają nasze myśli i emocje. Aby w pełni doświadczyć siły tych słów, w tym artykule przetłumaczyliśmy je na język polski. Wnikniemy w głębię tych inspirujących myśli, zachowując zarówno ich oryginalne znaczenie, jak i oddając im nowy wymiar poprzez polskie tłumaczenia.

Od mądrości filozofów po słowa wielkich przywódców i twórców, te cytaty znanych ludzi przeniosą nas w fascynującą podróż poznawania siebie, świata i ludzkiego doświadczenia. Dzięki tłumaczeniu na język polski, otworzymy drzwi do jeszcze głębszego zrozumienia tych słów. Podobnie jak zapamiętywanie tekstów piosenek, jest to bardzo przyjemny sposób nauki języka angielskiego.  W tym artykule przedstwiam 50 najciekawszych cytatów po angielsku. 

Motywujące cytaty po angielsku

Inspirujące cytaty zachęcają nas do bycia najlepszą wersją siebie. Warto się nimi kierować i pamiętać o nich w codziennym życiu. Niech te słowa napełnią Cię nadzieją i dadzą motywację do dalszej pracy nad Twoimi celami, nawet kiedy robi się ciężko.

1. „If you can dream it, you can do it.” – Walt Disney – „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.”

2. „Success is the sum of small efforts – repeated day in and day out.” – Robert Collier – „Sukces jest sumą małych wysiłków – powtarzanych dzień po dniu.”

3. “And, when you want something, all the universe conspires un helping you to achieve it” Paulo Coelho “A kiedy czegoś chcesz, cały wszechświat sprzysięga się, aby pomóc Ci to zdobyć.”

4. „If not us, who? If not now, when?”– John F. Kennedy „Jak nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? „

5. „Every accomplishment starts with the decision to try.”– John F. Kennedy „Każde osiągnięcie zaczyna się od decyzji, aby spróbować.”

6. „Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.” – Thomas Jefferson „Nic nie powstrzyma człowieka z właściwym nastawieniem przed osiągnięciem jego celu i nic na ziemi nie może pomóc człowiekowi ze złym nastawieniem.”

7. “The only person with whom you have to compare ourselves, is that you in the past” – Sigmund Freud “Jedyną osobą, z którą musisz się porównywać, jesteś Ty z przeszłości. 

8. „If you want to succeed as bad as you want to breathe, then you’ll be successful.” – Eric Thomas „Jeśli chcesz osiągnąć sukces tak bardzo, jak chcesz oddychać, wtedy go zdobędziesz.”

9. „Hard work beats talent when talent doesn’t work hard.” -Tim Notke „Ciężka praca pokonuje talent, gdy talent nie pracuje ciężko.”

Angielskie cytaty o życiu

10. „You only live once, but if you do it right, once is enough.” – Mae West  „Żyje się tylko raz, ale jeśli zrobisz to właściwie, jeden raz wystarczy.”

11. “Life is what happens to you, While you’re busy making other plans.” – John Lennon „Życie to coś, co dzieje się kiedy jesteśmy zajęci snuciem innych planów.”

12. „Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.” *attributed to Mark Twain – „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.”

13. “What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others.”– Nelson Mandela „W życiu liczy się nie sam fakt że żyliśmy. Istotną różnicę robi to, co zrobiliśmy dla życia innych osób.”

14. “There are five important things for living a successful and fulfilling life: never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning.”― Roy Bennett „Jest pięć ważnych zasad, aby mieć udane życie i czuć się spełnionym: nigdy nie przestawaj marzyć, nigdy nie przestawaj wierzyć, nigdy się nie poddawaj, nigdy nie przestawaj próbować i nigdy nie przestawaj się uczyć.”

15. „Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough.”– Oprah Winfrey „Bądź wdzięczny za to, co masz; w końcu będziesz miał więcej. Jeśli skupisz się na tym, czego nie masz, nigdy, przenigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo.”

16. „It is the familiar that usually eludes us in life. What is before our nose is what we see last.” – William Barrett „To właśnie to, co znane, zwykle nam w życiu umyka. To, co jest przed naszym nosem widzimy jako ostatnie.”

17.„Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.” – Albert Einstein -„Tylko dwie rzeczy są nieskończone, wszechświat i ludzka głupota, a co do tej pierwszej nie jestem pewien.”

Cytaty o miłości w języku angielskim

18. „Love makes your soul crawl out from its hiding place.”– Zora Neale Hurston – „Miłość sprawia, że dusza wypełza ze swojej kryjówki.”

19. „There is always madness in love. But there is also always some reason in madness.”–Friedrich Nietzsche „Jest zawsze trochę szaleństwa w miłości, ale też zawsze trochę rozumu w tym szaleństwie.”

20. „Nobody has ever measured, even poets, how much a heart can hold.”–Zelda Fitzgerald „Nikt nigdy nie zmierzył, nawet poeci, ile serce może pomieścić.”

21. „Love does not consist in gazing at each other, but in looking outward together in the same direction.”–Antoine de Saint-Exupéry „Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się na siebie, ale wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku.”

22. „Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud.”1 Corinthians 13 „Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą”

23. „The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.” – Helen Keller „Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie nie można zobaczyć ani nawet dotknąć – trzeba je poczuć sercem.””

24. „I can only love what I can place so high above me that I cannot reach it.” – Franz Kafka „Mogę kochać tylko to, co mogę umieścić tak wysoko nad sobą, że nie mogę tego dosięgnąć.”

Angielskie cytaty o przyjaźni

25. “There is nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves; it is not my nature.” –  Jane Austen „Nie ma rzeczy, której nie zrobiłbym dla tych, którzy są naprawdę moimi przyjaciółmi. Nie mam pojęcia o kochaniu ludzi połowicznie; to nie leży w mojej naturze.”

26. “I’m a success today because I had a friend who believed in me and I didn’t have the heart to let him down.”–  Abraham Lincoln „”Dziś odnoszę sukces, bo miałem przyjaciela, który we mnie wierzył i nie miałem serca go zawieść.”

27. „Let us be grateful to people who make us happy, they are the charming gardeners who make our souls blossom.” – Marcel Proust „Bądźmy wdzięczni ludziom, którzy czynią nas szczęśliwymi, są oni czarującymi ogrodnikami, dzięki którym rozkwita nasza dusza.”

28. „Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it’s all over.” -Octavia E. Butler „Czasami bycie przyjacielem oznacza opanowanie sztuki wyczucia czasu. Jest czas na ciszę. Czas, by odpuścić i pozwolić ludziom rzucić się w wir ich własnego losu. I czas, by przygotować się do pozbierania kawałków, gdy to się skończy.”

29. „Take care of the people you love,  but take even better care of the people that love you” – unknown „Dbaj o ludzi, których kochasz, ale jeszcze bardziej dbaj o ludzi, którzy kochają ciebie.”

30. “Be who you are and say what you feel because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.” – Dr. Seuss”Bądź tym, kim jesteś i mów, co czujesz, bo ci, którym to przeszkadza, nie mają znaczenia, a tym, którzy mają znaczenie, to nie przeszkadza.”

31. „A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.”  – Jim Morrison „Przyjaciel to ktoś, kto daje ci całkowitą swobodę bycia sobą.”

Angielskie cytaty o sztuce

32. „Art is only a way of expressing pain.”- John Lennon „Sztuka jest jedynym sposobem na wyrażanie cierpienia.”

33. “What moves men of genius, or rather what inspires their work, is not new ideas, but their obsession with the idea that what has already been said is still not enough.” – Eugene Delacroix „Tym, co porusza ludzi geniuszu, a raczej tym, co inspiruje ich pracę, nie są nowe pomysły, ale ich obsesja na punkcie tego, że to, co już zostało powiedziane, to wciąż za mało.”

34. “I want to touch people with my art. I want them to say, ‘he feels deeply, he feels tenderly.” – Vincent Van Gogh „Chcę poruszać ludzi swoją sztuką. Chcę, żeby mówili: 'on czuje głęboko, czuje czule.”

35. “A work of art which isn’t based on feeling isn’t art at all.” – Paul Cézanne „Dzieło sztuki, które nie jest oparte na uczuciu, nie jest w ogóle sztuką.”

36. „Don’t think about making art, just get it done. Let everyone else decide if it’s good or bad, whether they love it or hate it. While they are deciding, make even more art.” – Andy Warhol „Nie myśl o tworzeniu sztuki, po prostu ją zrób. Pozwól wszystkim innym zdecydować, czy jest dobra czy zła, czy ją kochają czy nienawidzą. Podczas gdy oni decydują, zrób jeszcze więcej sztuki.”

Czarno białe zdjęcie Marka Twaina obok dużego cytatu If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed

Najsłynniejsze angielskie cytaty

37. „You must be the change you wish to see in the world.” – Mahatma Gandhi „Bądź zmianą, którą sam chcesz zobaczyć w świecie.”

38. „Tis better to have loved and lost than to have never loved at all.” -Alrded Lord Tennyson „Lepiej jest kochać, i tą miłość stracić, niż nigdy nie zaznać miłości.” 

39. „Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.” – Eleanor Roosevelt „Wielkie umysły dyskutują o ideach; przeciętni o wydarzeniach; małe o ludziach.”

40. „Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.” – Charles Swindoll „”Życie to w dziesięciu procentach to, co ci się przydarza, a w dziewięćdziesięciu procentach to, jak na to reagujesz”

41. „Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like it’s heaven on earth.” – Mark Twain „Śpiewaj jakby nikt nie słuchał. Kochaj jakby nikt nigdy cię nie zranił. Tańcz jakby nikt nie patrzył. I żyj tak jakby to było niebo na ziemi.”

42. „May you live all the days of your life.” – Jonathan Swift „Obyś żył przez wszystkie dni swojego życia.”

43. „Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.” – George Santayana „Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtarzanie.“

44. „I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.” – Marilyn Monroe „Jestem samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie. Popełniam błędy, tracę kontrolę i momentami jestem trudna do zniesienia. Ale jeśli nie potrafisz znieśc mnie kiedy jestem najgorsza, to na pewno nie zasługujesz na mnie w moim najlepszym wydaniu”.

45. „Be yourself; everyone else is already taken.” -Oscar Wilde „Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci.”

Angielskie cytaty, które stały się przysłowiami

Niektóre cytaty używane są tak często, że z czasem stają się częścią języka. Te znane cyaty były z nami przez tak długi czas, że na pewno znasz już niektóre z nich.

46. „All’s well that ends well.” – William Shakespeare „Wszystko dobre, co się dobrze kończy.”

47. „Don’t count your chickens before they hatch.” – Thomas Howell 

Dosłowne tłumaczenie tego przysłowia to: Nie liczcie kurczaków zanim się wyklują. Istnieje jednak jego polski odpowiednik: „Nie chwal dnia przed zachodem słońca.”

48. „That which does not kill us makes us stronger.” – Friedrich Nietzsche „Co nas nie zabije, to nas wzmocni.”

49. „Actions speak louder than words.” -Abraham Lincoln „Czyny mówią więcej niż słowa.”

50. „All good things must come to an end.” -Geoffrey Chaucer „Wszystko co dobre (szybko) się kończy.” 

Jak nauczyć się cytatów po angielsku?

W Taalhaamer wierzymy, że najlepszym sposobem na naukę języka obcego jest nie nauka pojedynczych słów, lecz zapamiętywanie całych zdań. Jest to szczególnie ważne w przypadku cytatów, ponieważ na ogół nie tłumaczymy ich „słowo w słowo”.  Jest też dużo cytatów, które nie trzymają się zasad gramatycznych. Na przykład, cytat z filmu „The Dark Knight” (2008):

„Why so serious?” – „Po co ta powaga?”

W tych słowach, wypowiedzianych przez filmowego Jokera, brakuje czasownika. Poprawna wersja tego cytatu brzmiałaby: „Why are you so serious?”. Są one jednak tak często używane w piosenkach i wierszach, że stały się popularnym kolokwializmem. 

Jeśli chcesz zapamiętać cytaty znajdujące się w tym artykule, zapraszam do naszej aplikacji Taalhaamer. Znajdziesz tam zestaw ćwiczeń przygotowanych specjalnie dla Ciebie, dzięki którym szybko i bez wysiłku opanujesz nowe słownictwo, tak abyś czuł się pewnie już podczas kolejnej rozmowy po angielsku. Ostrzegamy, że cytaty same będą nasuwać Ci się do głowy!

Dodaj komentarz