10 maja, 2024

Jak odmieniać czasowniki nieregularne w języku niderlandzkim. Teoria, tabele i dużo przykładów.

by Mateusz Wiącek

Nieregularność czasowników była pierwotnie normą. Oznacza to, że formy czasownika były „regularne”, gdy były nieregularne. Tak właśnie ewoluowały języki – w dużej mierze przez przypadkowe procesy, działające w izolacji od siebie. Nieregularność form czasownikowych odzwierciedla tę przypadkowość. 

Z biegiem czasu język ewoluował. Czasowniki takie jak “hebben”, “zijn” czy “komen”, które są bardzo częste, zachowały swój bardzo nieregularny schemat koniugacji, podczas gdy schemat koniugacji dla rzadziej używanych czasowników (np. “werken” czy “luisteren”) uległ zmianie.

Dzisiaj najczęściej używane obecnie czasowniki są nieregularne.

Czasowniki nieregularne możemy podzielić na dwie grupy: 

  • całkowicie nieregularne, których mamy w sumie 11 
  • częściowo nieregularne – czyli takie, które posiadają pewne powtarzające się wzory 

Czasowniki całkowicie nieregularne to: hebben, zijn, kommen, kunnen, zullen, mogen, zien, doen, slaan, gaan i staan. Czasowniki te są bardzo ważne ze względu na częstotliwość, z jaką występują w niderlandzkich zdaniach. W naszym eksperymencie stanowiły one 20% wszystkich czasowników.

Możesz użyć metody cienia (z ang. Shadowing Method), aby zautomatyzować czasowniki nieregularne. Przeczytaj o tej metodzie, i o innych ćwiczeniach ze słuchu, w naszym artykule na temat skutecznych ćwiczeń ze słuchu do nauki języka.

Odmiana czasownika “zijn” w języku niderlandzkim

Czasownik “być” to zdecydowanie najczęstszy czasownik w języku niderlandzkim.  

W firmie Taalhammer przeprowadziliśmy eksperyment, w którym policzyliśmy czasowniki występujące w dużym zbiorze niderlandzkich tekstów. Było ich w sumie ponad 36 tysięcy, a  czasownik “zijn” występował (w różnych formach) w tym zbiorze ponad 8 tysięcy razy, czyli stanowi 23% wszystkich występujących czasowników.

Czasownik “zijn” pozwala powiedzieć kim jesteś i jak się nazywasz.

NiderlandzkiPolski
Ik ben Femke.Jestem Femke.
Ik ben een Nederlander.Ik ben een Nederlandse.Jestem Holendrem.Jestem Holenderką.
Ik ben mooi en gelukkig.Jestem piękna i szczęśliwa.

Ale to nie wszystko. W języku niderlandzkim funkcjonuje także jako czasownik posiłkowy przed imiesłowem biernym. Jest niezbędny do tworzenia czasów złożonych takich jak “Voltooid Tegenwoordige Tijd” (czas przyszły złożony), “Voltooid Verleden Tijd” (czyli czas zaprzeszły dokonany) i paru innych (patrz druga część tego artykułu o czasownikach regularnych).

Przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik ben naar school gegaan.Ja poszedłem do szkoły.
Ik ben dat alles vergeten.Zapomniałem o tym wszystkim.
Waar ben je geweest?Gdzie byłeś?
PodmiotTeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
Ikbenwasben geweest
je/jij/ubentwasbent geweest
hij/zij/hetiswasis geweest
wijzijnwarenzijn geweest
julliezijnwarenzijn geweest
zij/zezijnwarenzijn geweest

Odmiana czasownika “hebben” w języku niderlandzkim

“Hebben” to drugi najczęstszy czasownik w języku niderlandzkim. W naszym eksperymencie stanowi on około 10% wszystkich czasowników.

Podstawowym znaczeniem czasownika “hebben” jest “mieć”, co pozwala, między innymi, wyrazić przynależność i posiadanie (zarówno w sensie dosłownym jak i abstrakcyjnym).

NiderlandzkiPolski
Ik heb een goede baan en veel geld.Mam dobrą pracę i dużo pieniędzy.
Ik heb twee kinderen en een hond.Mam dwoje dzieci i psa.
Ik heb geluk in mijn leven.Mam szczęście w życiu.

“Hebben” podobnie jak “zijn” jest także czasownikiem niezależnym. Jest to czasownik posiłkowy przed imiesłowem biernym. Jest niezbędny do tworzenia czasów złożonych takich jak “Voltooid Tegenwoordige Tijd” (czas przyszły złożony), “Voltooid Verleden Tijd” (czyli czas zaprzeszły dokonany) i paru innych (patrz druga część tego artykułu o czasownikach regularnych).

NiderlandzkiPolski
Ik heb iets goeds gedaan.Zrobiłem coś dobrego.
Ik heb mijn moeder lang niet gezien.Od dawna nie widziałem mojej matki.
Heb je lunch gehad?Czy jadłeś już obiad?

Automatyzacja koniugacji i użycia czasownika “hebben” jest niezbędna w drodze do płynności. 

PodmiotTeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
Ikhebhebheb gehad
* je/jij* u* hebt* heefthad* hebt gehad* heeft gehad
hij/zij/hetheeftheeftheeft gehad
wij/wehebbenhebbenhebben gehad
julliehebbenhebbenhebben gehad
zij/zehebbenhebbenhebben gehad

Odmiana czasownika „zullen” w języku niderlandzkim

Czasownik ‘zullen’ jest przede wszystkim czasownikiem dla czasu przeszłego, ale używany jest też w niderlandzkim do:

  • składania obietnic
  • wyrażania ogromnej chęci do zrobienia
  • wyrażania prawdopodobieństwa (zullen + wel)
  • składania propozycji w formie pytania

Przykłady zdań:

NiderlandzkiPolski
Ik zal volgend jaar naar Amsterdam gaan.W przyszłym roku pojadę do Amsterdamu. (przyszłość)
Ik zal deze brief schrijven.Napiszę ten list.(obietnica)
Ik zal het nooit meer doen.Nigdy tego więcej nie zrobię. (obietnica)
Straks zullen wij goed Nederlands spreken.Wkrótce będziemy dobrze mówić po niderlandzku. (chęci)
Zullen we naar de bioscoop gaan?Może pójdziemy do muzeum? (propozycja)
Het zal wel een goed date zijn.To będzie pewnie udana randka (prawdopodobieństwo)

Zobacz na jego odmianę:

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikzalzougezuld**
je/jij/uzal/zult*zougezuld**
hij/zij/hetzalzougezuld**
we/wijzullenzoudengezuld**
julliezullenzoudengezuld**
ze/zijzullenzoudengezuld**

(*) Je zult i je zal są obydwa poprawne. 

(**) Bardzo rzadko spotkasz się z imiesłowem biernym 'gezuld’ 

Odmiana czasownika „kunnen” w języku niderlandzkim

Czasownik “kunnen” odpowiada polskiemu “móc, potrafić”. Spójrz na przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik kan goed zwemmen.Potrafię dobrze pływać.
Kunnen wij samen naar Amsterdam gaan?Czy możemy pojechać razem do Amsterdamu?
De studenten konden niet antwoorden.Uczniowie nie potrafili udzielić odpowiedzi
Wat kan ik voor u doen?Co mogę dla pana/pani zrobić?
Ik kon niet slapen.Nie mogłam spać.
Ik had het, zonder uw hulp, niet gekund.Nie udałoby mi się to bez waszej pomocy.

Zobacz na jego odmianę:

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikkankongekund
je/jij/ukankongekund
hij/zij/hetkankongekund
we/wijkunnenkondengekund
julliekunnenkondengekund
ze/zijkunnenkondengekund

Odmiana czasownika „gaan” w języku niderlandzkim

Czasownik “gaan” odpowiada polskiemu “iść”. Spójrz na przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik ga naar de bioscoop.Idę do kina.
Gaan jullie dit jaar op vakantie?Czy w tym roku wyjeżdżacie na wakacje?
Zij ging snel naar huis.Szybko poszła do domu.
Ze gingen weg.Poszli sobie.
Waar ben je heen gegaan?Dokąd poszedłeś?

Zobacz na jego odmianę:

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikgaginggegaan
je/jij/ugaatginggegaan
hij/zij/hetgaatginggegaan
we/wijgaangingengegaan
julliegaangingengegaan
ze/zijgaangingengegaan

Odmiana czasownika „staan” w języku niderlandzkim

Czasownik “staan” odpowiada polskiemu “stać”. Spójrz na przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik sta achter je.Ja stoję za tobą.
Ze staat op het podium.Ona stoi na scenie.
Wij staan buiten.Stoimy na zewnątrz.
Stonden jullie achter de deur?Czy staliście za drzwiami?
Ik heb een half uur in de rij gestaan.Stałem w kolejce przez pół godziny.

Zobacz na jego odmianę:

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikstastondgestaan
je/jij/ustaatstondgestaan
hij/zij/hetstaatstondgestaan
we/wijstaanstondengestaan
julliestaanstondengestaan
ze/zijstaanstondengestaan

Odmiana czasownika „zien” w języku niderlandzkim

Czasownik “zien” odpowiada polskiemu “widzieć”. Spójrz na przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik zie niets.Nic nie widzę.
Hoeveel vingers zie je?Ile palców widzisz?
Hij zag niemand.Nikogo nie widział.
We zagen hem nergens.Nigdzie go nie widzieliśmy.
Hebben jullie Adam gezien?Czy widzieliście Adama?

Zobacz na jego odmianę:

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikziezaggezien
je/jij/uzietzaggezien
hij/zij/hetzietzaggezien
we/wijzienzagengezien
julliezienzagengezien
ze/zijzienzagengezien

Odmiana czasownika „doen” w języku niderlandzkim

Czasownik “doen” odpowiada polskiemu “robić”. Spójrz na przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik doe wat ik kan.Robię, co mogę.
Ze doet alles snel.Ona wszystko robi szybko.
Hij deed zijn plicht.Spełnił swój obowiązek.
Waarom deden jullie dat?Dlaczego to zrobiliście?
Wie heeft dat gedaan?Kto to zrobił?

Zobacz na jego odmianę:

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikdoedeedgedaan
je/jij/udoetdeedgedaan
hij/zij/hetdoetdeedgedaan
we/wijdoendedengedaan
julliedoendedengedaan
ze/zijdoendedengedaan

Odmiana czasownika „komen” w języku niderlandzkim

Czasownik “komen” odpowiada polskiemu “przyjść”. Spójrz na przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik kom maandag.Przyjdę w poniedziałek.
Komt hij echt?Czy on naprawdę przyjdzie?
Komen jullie niet?Nie przyjdziecie?
De jongen kwam terug.Chłopiec wrócił.
Ze is nog niet gekomen.Ona jeszcze nie przyszła

Zobacz na jego odmianę:

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikkomkwamgekomen
je/jij/ukomtkwamgekomen
hij/zij/hetkomtkwamgekomen
we/wijkomenkwamengekomen
julliekomenkwamengekomen
ze/zijkomenkwamengekomen

Odmiana czasownika „mogen” w języku niderlandzkim

Czasownik “mogen” odpowiada polskiemu “lubić” albo „mieć pozwolenie”. Spójrz na przykładowe zdania:

NiderlandzkiPolski
Ik mag hem wel.Lubię go.
Iedereen mag hem.Wszyscy go lubią.
Tom mocht Mary niet.Tomek nie lubił Marysi.
Ze mochten vandaag niet komen.Nie wolno im było dzisiaj przyjść.
Ik heb je nooit gemogen.Nigdy cię nie lubiłem.

Zobacz na jego odmianę:

TeraźniejszyPrzeszłyPrzeszły złożony
ikmagmochtgemogen
je/jij/umagmochtgemogen
hij/zij/hetmagmochtgemogen
we/wijmogenmochtengemogen
julliemogenmochtengemogen
ze/zijmogenmochtengemogen

Konkluzja

Czasownik jest najważniejszym elementem w zdaniu niderlandzkim. Bez czasownika nie ma zdania. Dlatego opanowanie czasowników jest tak ważne w procesie nauki języka, ponieważ pomaga nam tworzyć zdania, co jest niezbędne do komunikacji.

Najlepszą metodą nauki odmiany czasowników nieregularnych jest nauka krótkich, ale pełnych zdań z ich użyciem – takich jak w tym artykule. Nie tylko pozwala to zautomatyzować i zapamiętać ich formę, ale także od razu wyposaża nas w wiedzę, jak używać ich w zdaniu.

Kursy języka niderlandzkiego w Taalhamerze zostały właśnie przygotowane pod tym kątem. Z nami uczysz się całych zdań i tym sposobem rozwijasz intuicję językową.

Jeżeli interesuje Cię język niderlandzki przeczytaj nasze inne artykuły, np. o odmianie czasowników regularnych w różnych czasach, albo o trudniejszych zagadnieniach w gramatyce niderlandzkiej.

Załącznik: 3 formy czasowników nieregularnymi w niderlandzkim

BezokolicznikPast simplePast participleTłumaczenie
bakkenbaktegebakkenpiec
bedriegenbedroogbedrogenoszukiwać
beginnenbegonbegonnenzaczynać
beschrijvenbeschreefbeschrevenopis
besluitenbeslootbeslotendecydować
bestaanbestondbestaanistnieć
bevelenbeval, bevalenbevolenrozkaz, polecenie
bewegenbewoogbewogenporuszać się
bezoekenbezochtbezochtodwiedzać
biddenbad, badengebedenmodlić się
biedenboodgebodenoferować, prezentować
bijtenbeetgebetenugryźć
bindenbondgebondenzwiązać, związać
blazenbliesgeblazendmuchać
blijkenbleekgeblekenpojawiać się
blijvenbleefgeblevenzostać, pozostać
blinkenblonkgeblonkenświecić
brekenbrak, brakengebrokenzłamać się
brengenbrachtgebrachtprzynieść
buigenbooggebogenzginać się
denkendachtgedachtmyśleć
doendeedgedaanrobić
dragendroeggedragenwspierać, znosić / nosić
drijvendreefgedrevenpływać / prowadzić
drinkendronkgedronkenpić
duikendookgedokennurkować
dwingendwonggedwongenzmuszać, zobowiązywać
etenat , atengegetenjeść
fluitenflootgeflotenflet
gaanginggegaaniść
geldengoldgegoldenliczyć
genezengenas, genazengenezenleczyć, wyleczyć
genietengenootgenotencieszyć się
gevengaf, gavengegevendawać
gietengootgegotenlać
glijdengleedgegledenślizgać się
glimmenglomgeglommenświecić, błyszczeć
gravengroefgegravenkopać
grijpengreepgegrepenchwytać
hangenhinggehangenwisieć
hebbenhadgehadmieć
heffenhiefgehevenunieść, podnieść
helpenhielpgeholpenpomagać
hetenheettegehetenbyć nazwanym
houdenhieldgehoudentrzymać
jagenjoeggejaagdpolować
kiezenkoosgekozenwybierać
kijkenkeekgekekenwidzieć, patrzeć
klimmenklomgeklommenwspinać się
klinkenklonkgeklonkendźwięk
komenkwamgekomenprzyjść
kopenkochtgekochtkupować
krijgenkreeggekregenotrzymać
krimpenkrompgekrompenkontraktować, kurczyć się
kruipenkroopgekropenpełzać
kunnenkon, kondengekundbyć w stanie
lachenlachtegelachenśmiać się
ladenlaaddegeladenładować się
latenlietgelatenpozwolić
lezenlas, lazengelezenczytać
liegenlooggelogenkłamać (mówić kłamstwa)
liggenlag, lagengelegenkłamać (być położonym)
lijdenleedgeledencierpieć
lijkenleekgelekenwyglądać jak
lopenliepgelopenchodzić
metenmat, matengemetenmierzyć
moetenmoestgemoetenmieć
mogenmochtgemogenbyć dozwolone
nemennam, namengenomenbrać
ontbijtenontbeetontbetenzjeść śniadanie
ontmoetenontmoetteontmoetspotykać się
ontvangenontvingontvangenotrzymać, powitać
prijzenpreesgeprezenpochwała
radenraaddegeradenzgadywać
rijdenreedgeredenprowadzić
roepenriepgeroependzwonić, krzyczeć
ruikenrookgerokenwąchać
scheidenscheiddegescheidenseparacja, rozwód
schenkenschonkgeschonkendarować
scheppenschiepgeschapentworzyć
scherenschoorgeschorengolić się
schietenschootgeschotenstrzelać, kopać
schijnenscheengeschenenbłyszczeć
schrijvenschreefgeschrevenczarować
schrikkenschrokgeschrokkenbać się
schuivenschoofgeschovenpchać
slaansloeggeslagenuderzyć, uderzyć
slapensliepgeslapenspać
slijtensleetgesletennosić
sluitenslootgeslotenzamknąć, zamknąć
smeltensmoltgesmoltenstopić się
smijtensmeetgesmetenrzucać
snijdensneedgesnedenciąć, kroić
snuivensnoofgesnovenparsknąć
spannenspandegespannentauten
spijtenhet speet (me)het heeft (me) gespetenżałować
splijtenspleetgespletenrozłupać
sprekensprak, sprakengesprokenmówić
springenspronggesprongenskok
spuitenspootgespotenerukt
staanstondgestaanstać
stekenstak, stakengestokenżądło
stelenstal, stalengestolenkraść
stervenstierfgestorvenumierać
stijgensteeggestegenpowstać
strijdenstreedgestredenkonkurować
strijkenstreekgestrekenżelazo
tredentrad, tradengetredenkrok
treffentrofgetroffenspotkanie
trekkentrokgetrokkenciągnąć
vallenvielgevallenupadek
vangenvinggevangenłapać
varenvoergevarenżagiel
vechtenvochtgevochtenwalczyć
verbergenverborgverborgenchować się
verbiedenverboodverbodenzabronić
verbindenverbondverbondenpołączyć, dołączyć
verblijvenverbleefverblevenzostać
verdwijnenverdweenverdwenenzniknąć
vergelijkenvergeleekvergelekenporównywać
vergetenvergatvergetenzapomnieć
verkopenverkochtverkochtsprzedawać
verlatenverlietverlatenodejść
verliezenverloorverlorentracić
verschijnenverscheenverschenenpojawiać się
verslijtenversleetversletennosić
verslindenverslondverslondenpożerać
verstaanverstondverstaanrozumieć
vertrekkenvertrokvertrokkenopuścić
verzendenverzondverzondenprzedłożyć, wysłać
verzinnenverzonverzonnenwymyślać, tworzyć
vindenvondgevondenznaleźć
vliegenvlooggevlogenlatać
voorzienvoorzagvoorzienprzewidywać
vragenvroeggevraagdpytać
vriezenvroorgevrorenzamrażać
wassenwastegewassenmyć się
wegenwooggewogenważyć
werpenwierpgeworpenrzucać
wetenwistgewetenwiedzieć
wijtenweetgewetenobwiniać, przypisywać
wijzenweesgewezenwskazywać, wskazywać
willenwilde/wou, wildengewildchcieć
winnenwongewonnenwygrać
wordenwerdgewordenstać się
wrekenwreektegewrokenmścić się
wrijvenwreefgewrevenobcierać
wringenwronggewrongenwić się
zeggenzei, zeidengezegdmówić
zendenzondgezondenwysyłać
zienzag, zagengezienwidzieć
zijnwas, warengeweestbyć
zingenzonggezongenśpiewać
zinkenzonkgezonkentonąć
zittenzat, zatengezetensiedzieć
zoekenzochtgezochtszukać
zuigenzooggezogenssać
zullenzou, zouden/będzie
zwellenzwolgezwollenwzdęcie
zwemmenzwomgezwommenpływać
zwerenzwoergezworenprzysięgać
zwervenzwierfgezworvengaworzyć
zwijgenzweeggezwegenmilczeć

Dodaj komentarz