18 kwietnia, 2024

Nauczanie oparte na treści w nauce języków obcych

by Mateusz Wiącek

Nauka języka może przybierać różne formy, a jedną ze skutecznych metod jest nauczanie oparte na treści. Podejście to integruje naukę języka z nabywaniem treści przedmiotowych. Niezależnie od tego, czy nacisk kładziony jest na sam język, czy na nauczane treści, nauczanie oparte na treści oferuje spektrum strategii ułatwiających naukę.

Czym jest nauczanie oparte na treści?

Nauczanie oparte na treści (CBI, z ang. Content Based Instruction) obejmuje szereg metod, które łączą naukę języka ze zrozumieniem przedmiotu. Obejmuje ona podejścia, w których nacisk kładziony jest przede wszystkim na opanowanie treści za pomocą drugiego lub obcego języka, a także te, w których treść służy jako platforma do rozwoju języka. Koncepcja ta często krzyżuje się z CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), europejskim terminem o podobnych zasadach.

Różne podejścia wzdłuż kontinuum

Podejścia CBI różnią się wzdłuż kontinuum, przy czym niektóre z nich nadają priorytet nauce treści, podczas gdy inne kładą równy nacisk zarówno na treść, jak i na naukę języka. Z jednej strony, metody oparte na treści mają na celu przede wszystkim przekazanie wiedzy merytorycznej, a nauka języka odbywa się przypadkowo. Przykładem takiego podejścia są programy immersyjne, w których językiem nauczania jest głównie język docelowy.

Podejście oparte na treści

Programy immersyjne zanurzają uczniów w języku docelowym przez znaczną część programu nauczania, koncentrując się na osiągnięciu celów związanych z treścią. Podobnie, kursy „chronione” dostosowują instrukcje przedmiotowe, aby pomieścić uczniów o różnych poziomach biegłości językowej. Kursy te często skierowane są do uczniów z mniejszości językowych lub tych, którzy uczą się angielskiego jako języka dodatkowego.

Wspólny nacisk na treść i język

Podejścia znajdujące się pośrodku kontinuum zapewniają równowagę między celami nauczania treści i języka. W tych programach zajęcia językowe uzupełniają instrukcje przedmiotowe prowadzone w języku docelowym. Modele współpracy między instruktorami treści i języka zapewniają, że uczniowie osiągają zarówno mistrzostwo językowe, jak i merytoryczne.

Podejścia oparte na języku

Z drugiej strony, podejścia oparte na języku stawiają na pierwszym miejscu akwizycję języka, wykorzystując treść jako narzędzie do nauki języka. Na przykład kursy tematyczne integrują umiejętności językowe z treściami tematycznymi, wspierając biegłość językową dostosowaną do zainteresowań i potrzeb uczniów.

Uzasadnienie dla nauczania opartego na treści

Wybór podejścia CBI często odzwierciedla konkretne priorytety w nauce języka i czynniki kontekstowe. Programy oparte na treści, takie jak immersja, są powszechne w środowiskach wielojęzycznych lub tam, gdzie konieczna jest intensywna nauka języka. Z drugiej strony, podejścia oparte na języku zaspokajają zainteresowania zawodowe lub rekreacyjne uczniów, mając na celu zapewnienie praktycznych umiejętności językowych do wykorzystania w świecie rzeczywistym.

Korzyści płynące z nauczania opartego na treści

Badania wskazują, że podejścia CBI przynoszą pomyślne wyniki w nauce języka. Zwiększona ekspozycja na język docelowy, zaangażowanie w znaczącą komunikację i dostosowanie treści do zainteresowań uczniów przyczyniają się do zwiększenia motywacji i nauki.

Podsumowanie

Podsumowując, nauczanie oparte na treści oferuje wszechstronne ramy do nauki języka, integrując treści przedmiotowe z akwizycją języka. Niezależnie od tego, czy nacisk kładziony jest na opanowanie treści, czy na biegłość językową, CBI zapewnia różnorodne strategie, aby zaspokoić potrzeby i preferencje uczniów, ostatecznie wspierając skuteczne wyniki uczenia się języka.

Dodaj komentarz